T

BT - - SØNDAG - Jvl@ bt. dk

ele­fo­nen rin­ger hos Nord­s­jæl­lands Po­li­ti. Det er den 29. juli 2014. Man­den i den an­den en­de er nervøs. Med god grund. For han bæ­rer rundt på en vi­den, der er ubær­lig. På ge­brok­kent en­gelsk for­tæl­ler han, at en kvin­de­mor­der er løs i Lyng­by nord for Kø­ben­havn. Han for­tæl­ler, hvem morderen er, og hvor po­li­ti­et kan fi nde ham.

I to da­ge har man­den i te­le­fo­nen væ­ret i en til­stand af chok. Det, han så med si­ne eg­ne øj­ne, er ved at æde ham op in­de­fra.

Klok­ken 14: 18 an­hol­der po­li­ti­et den 31- åri­ge sy­rer Ghi­ath Ed­din Suk­kar i et ræk­ke­hus på Mela­ger­vej i Lyng­by. Se­ne­re sam­me dag fi nder po­li­ti­et li­get af en kvin­de. Hun er ble­vet dræbt ved kvæl­ning, og gerningsmanden har gjort sig sto­re an­stren­gel­ser for at skaff e li­get af vej­en.

Kvin­den er ble­vet pak­ket ned i en kuff ert, som han har frag­tet rundt på en cy­kel­trai­ler. Til sidst har han gemt kuff er­ten i et krat i et grønt om­rå­de ik­ke langt fra Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet.

Li­get i kuff er­ten vi­ser sig at væ­re den 48- åri­ge ita­li­e­ner Gi­an­car­la Cop­pi. Få uger før sin død le­je­de hun et væ­rel­se hos Ghi­ath Ed­din Suk­kar. Han in­drøm­mer at ha­ve ta­get hen­des liv, men sa­gen er langt­fra slut. Po­li­ti­et me­ner, at Gi­an­car­la Cop­pi ik­ke er hans ene­ste off er, og i den­ne uge ind­le­der Ret­ten i Lyng­by sa­gen mod kuff ert­man­den.

Na­bo­en

Der var he­debøl­ge i Dan­mark. Eft er en regn­fuld maj må­ned vi­ste ter­mome­te­ret nu 30 gra­ders var­me. Det var en klæ­brig, alt­om­slut­ten­de skan­di­na­visk var­me. Helt an­der­le­des end den var­me, Reza Qa­se­mi kend­te fra sit hjem­land, Iran.

Da han gik ind for at be­sø­ge sin na­bo, fandt han ham sid­den­de på gul­vet i un­der­buk­ser. Den over­væg­ti­ge og stærkt be­hå­re­de sy­ri­ske mand hav­de svært ved at sid­de op­rejst. Han læ­ne­de sig op ad so­fa­en, mens han røg en ci­ga­ret. » Jeg er fuld, « be­kendt­gjor­de han. Når han drak, tal­te Ghi­ath Ed­din Suk­kar en blan­ding af dansk, en­gelsk og ara­bi­sk, der var svært at for­stå for ira­ne­ren.

Reza Qa­se­mi opgav at fø­re en sam­ta­le. I ste­det tog han sin iPho­ne op af lommen, tænd­te for ka­me­ra- app’en og gav sig til at fo­to­gra­fe­re. Det hav­de han gjort man­ge gan­ge før. Som en form for per­son­lig be­skæft igel­ses­te­ra­pi var Reza Qa­se­mi i gang med et fo­topro­jekt om fl ygt­nin­ge i Dan­mark. Ghi­ath Ed­din Suk­kar hav­de sagt ja til at væ­re med.

De hav­de kend­te hin­an­den i fl ere år. De var na­bo­er i Lyng­by, klas­se­kam­me­ra­ter fra sprog­sko­len og go­de be­kend­te. Reza Qa­se­mi kun­ne godt li­de sin na­bo. Han var en ven­lig mand, syn­tes han. En sjov mand. Og en mand med en tragisk hi­sto­rie. I må­neds­vis hav­de han fo­to­gra­fe­ret ham i al­le mu­li­ge si­tu­a­tio­ner. Når han røg vand­pi­be, når han drak øl, når han for­tal­te om sit liv i Sy­ri­en og tord­ne­de mod lan­dets præ­si­dent, Bas­har alAs­sad. Men sjæl­dent hav­de Reza Qa­se­mi set sin na­bo i så us­sel en for­fat­ning som den ef­ter­mid­dag den 1. juli 2014.

Ghi­ath Ed­din Suk­kars an­sigts­ud­tryk veks­le­de mel­lem be­ru­set træt­hed og for­pint bit­ter­hed. Og så stir­re­de han di­rek­te ind i ka­me­ra­et med et ondt blik.

Når Reza Qa­se­mi fo­to­gra­fe­re­de, kom han helt tæt på. Men han så ik­ke bruta­li­te­ten i de mør­ke øj­ne. Og da han en­de­lig gjor­de, var det for sent. På det tids­punkt øn­ske­de han ba­re at kom­me så langt væk fra sin na­bo som over­ho­ve­det mu­ligt.

Flug­ten

Den 15. marts 2011 brød der de­mon­stra­tio­ner ud i fl ere sy­ri­ske by­er. Hæ­ren blev sat ind. Fle­re de­mon­stran­ter blev dræbt og hund­red­vis sår­et. Den sy­ri­ske bor­ger­krig var un­der op­sej­ling. Op­rø­ret fi k Bas­har al- As­sads re­gi­me til at ind­fø­re ud­gangs­for­bud i Da­ma­s­kus og an­dre stør­re sy­ri­ske by­er.

Ud­gangs­for­bud­det ram­te og­så Ghi­ath Ed­din Suk­kar, som bo­e­de med sin mor. Un­der si­ne lan­ge sam­ta­ler med Reza Qa­se­mi har han for­talt, at mor­de­en var al­vor­ligt syg. Hun hav­de be­hov for akut læ­ge­hjælp, men Ghi­ath Ed­din Suk­kar kun­ne ik­ke få hen­de på ho­spi­ta­let på grund af ud­gangs­for­bud­det. Han kom i klam­me­ri med sol­da­ter på ga­den og blev ar­re­ste­ret. Mo­de­ren dø­de uden at væ­re kom­met på ho­spi­ta­let.

Jesper Vestergaard Lar­sen

Fo­to: Reza Qa­se­mi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.