V

BT - - SØNDAG -

i har sik­kert al­le sam­men prø­vet det. Et parforhold, der ik­ke va­re­de ved. Det kan væ­re hårdt at bry­de kon­tak­ten til en per­son, der har væ­ret en vig­tig del af ens liv. Men der er al­tid en mu­lig­hed for at dul­me sav­net: ’ Skal vi ik­ke ba­re væ­re ven­ner?’ Be­slut­nin­gen om at væ­re ven­ner med eks­kæ­re­sten kan gi­ve god me­ning for man­ge men­ne­sker. Og det er kun po­si­tivt, hvis vi er i stand til at få et or­dent­ligt ven­skab op at stå. Det for­kla­rer web­s­e­xo­log Maj Wis­mann, der har hjem­mesi­den www. web­s­e­xo­log. dk.

» Al­le po­si­ti­ve og gi­ven­de re­la­tio­ner er jo go­de for en. Hvis man har en lang hi­sto­rie med sin eks­kæ­re­ste, så er det da dej­ligt at kun­ne bi­be­hol­de den for­bin­del­se. Så det gi­ver god me­ning ik­ke at skæ­re den fra, og det går jo fan­ta­stisk for nog­le, « si­ger se­xo­lo­gen, der selv har et godt for­hold til sin eks­kæ­re­ste i dag.

Men eks­kæ­re­ster skal ik­ke ba­re bli­ve ven­ner for at hol­de kon­tak­ten. Vi skal mær­ke or­dent­ligt eft er, om det rent fak­tisk er det, vi vil, for­kla­rer Maj Wis­mann.

Der kan nem­lig væ­re si­tu­a­tio­ner, der ik­ke ind­by­der til et eft er­føl­gen­de ven­skab. For den ene part kan ha­ve sagt el­ler gjort no­get, så vi kom­mer sår­e­de og ke­de af det ud af for­hol­det. Men selv i den slags si­tu­a­tio­ner er det ik­ke umu­ligt at red­de et ven­skab.

» Hvis man har gjort no­get sår­en­de, så kan man be­gyn­de med en und­skyld­ning. Det vi­ser, man er et stort men­ne­ske, hvis man kan an­er­ken­de si­ne eg­ne fejl, og det kan oft e ska­be en god bro til en sam­ta­le på et dy­be­re ni­veau, « for­kla­rer Maj Wis­mann.

In­gen sex med din eks

Et ven­skab med eks­kæ­re­sten er ik­ke helt uden ri­si­ko. Du skal nem­lig væ­re sik­ker på, at I ik­ke ba­re er ven­ner, for­di du har en bag­tan­ke, hvor du f. eks. øn­sker at vin­de per­so­nen til­ba­ge, for­tæl­ler Maj Wis­mann.

» Et godt ven­skab byg­ger på ær­lig­hed, hvor man kan ta­le ær­ligt. Og hvis man har en skjult dags­or­den i ven­ska­bet, hvor god en ven er man så? Man kan jo og­så gå og hå­be og drøm­me i man­ge år, og hvor læn­ge kan man li­ge ven­te på en per­son. Man ri­si­ke­rer, at man for­pas­ser en mas­se mu­lig­he­der for at mø­de en ny kæ­re­ste, mens man går og ly­ver for sig selv, « si­ger Maj Wis­mann, der for­kla­rer, at sex med en eks­kæ­re­ste kan væ­re en dår­lig ting, og­så selv­om man ba­re ses som ven­ner.

» Sat på spid­sen er seksu­a­li­te­ten no­get af det, der diff eren­ti­e­rer ven­skab og for­hold. Og hvis man dyr­ker sex med sin eks­kæ­re­ste, ri­si­ke­rer man, at en af par­ter­ne får lyst til at fi nde sam­men igen. «

Børn

Har du børn med kæ­re­sten, du har slå­et op med, er der end­nu en god grund til at for­bli­ve ven­ner. Det me­ner i hvert fald psy­ko­log Heidi Ager­k­vist, der er spe­ci­a­li­se­ret i par­for­hol­det og bør­ne­fa­mi­li­en og har hjem­mesi­den www. hei­di­a­ger­k­vist. dk.

» Det er jo smukt, hvis to for­æl­dre kan fi nde sam­men i et ven­skab, men min­dre kan og­så gø­re det. For­æl­dre­nes kom­mu­ni­ka­tion bli­ver bør­ne­nes ska­be­lon for de for­hold, de skal ska­be se­ne­re i li­vet. Bå­de i for­hold til ven­ska­ber og parforhold, « si­ger hun.

Det er dog ik­ke al­le for­æl­dre, der for­mår at hol­de en god di­a­log eft er et brud. Men det er vig­tigt, at de er be­vid­ste om, at an­sva­ret for en kon­struk­tiv kom­mu­ni­ka­tion er de­res, for­di de er de voks­ne. Og­så selv­om det kræ­ver, at de in­di­el­lem må slu­ge nog­le ka­me­ler, for­kla­rer Heidi Ager­k­vist.

» Børn læg­ger mær­ke til, om stem­me og kro­p­s­sprog stem­mer overens. Der­for kan de godt for­nem­me, hvis for­æl­dre kun sam­ar­bej­der for de­res skyld. Men det er trods alt sta­dig bed­re, end at de rå­ber og skri­ger ad hin­an­den, « si­ger Heidi Ager­k­vist.

Jour­na­list, ma­tr@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.