KÆ­RE­STEN

BT - - SØNDAG - PS4 Si­mu­la­tion

Ma­ski­ner: Gen­re:

**** **

Den­ne land­mands- se­rie har hit­tet fl ere gan­ge på pc, mens der ik­ke har væ­ret me­get in­ter­es­se for en kon­so­lud­ga­ve. Nu er 2015 dog ude til PS4, og selv­om gen­ren sy­nes mest op­lagt til at spil­le på en pc, vir­ker den­ne kon­so­lud­ga­ve ri­me­lig godt. Op­ga­ven er, at du skal dri­ve dit eget land­brug. Øko­no­mi, op­dræt og af­grø­der skal bli­ve di­ne ker­ne­om­rå­der, for hvis det ene punkt ik­ke bli­ver ved­li­ge­holdt, er du på span­den. Rig­tig man­ge ud­for­drin­ger på man­ge ni­veau­er. Vir­ke­lig et godt spil, hvis man har lyst til at le­ge bon­de.

Sam­ti­dig med at tre nye fi gu­rer til Skylan­ders Trap Team er ud­gi­vet, kom an­non­ce­rin­gen af det helt nye Skylan­ders spil. Det fem­te i se­ri­en, Skylan­ders: Su­per­ch­ar­gers. En af de nye fi gu­rer til Trap Team bli­ver sik­kert og­så en af de al­ler­mest po­pu­læ­re. Aben Fling Kong su­ser nem­lig af sted på et fl yven­de tæp­pe, mens han ka­ster fris­be­es med stor præ­ci­sion mod si­ne mod­stan­de­re. Han be­væ­ger sig smi­digt grun­det tæp­pet og er me­get eff ek­tiv. Fling Kong er yderst char­me­ren­de og er set i hand­len til rig­tig go­de 79 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.