AN­NET­TE HEICK OVERKONTROLLANTEN

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser Alt det bed­ste, An­net­te

Hvor er den sun­de for­nuft i Dan­mark? Man­ge ste­der i det off ent­li­ge er den væk. Og jeg tror, jeg har fun­det sva­ret . For nog­le uger si­den for­tal­te jeg om nog­le van­røg­te­de børn i by­en Grum­strup. Jeg un­dre­de mig end­nu en gang over, at den slags kan fi nde sted i åre­vis på trods af læ­gers og læ­re­res gen­tag­ne an­mel­del­ser til kom­mu­nen. Hvad er det for men­ne­sker, der be­hand­ler så­dan­ne sa­ger? Og­så det har jeg må­ske få­et svar på nu. ALT FOR MAN­GE sy­nes ik­ke, fol­ke­sko­len er god nok læn­ge­re. Der­for er læ­rer­ne ble­vet ud­sty­ret med di­gi­ta­le eva­lu­e­rings­værk­tø­jer, hvor alt skal re­gi­stre­res og rap­por­te­res. Bør­ne­ne ( og læ­rer­ne) bli­ver må­lt og ve­jet i et væk, og alt skri­ves ned. Me­nin­gen er god nok, men al den­ne kon­trol står i skæ­ren­de kon­trast til til­li­den, og man for­står godt, når bør­ne­ne spør­ger: ’ Hvem læ­ser det, der bli­ver skre­vet ned?’ styr på tin­ge­ne. Min po­in­te er ba­re, at kon­trol og styr på tin­ge­ne er to for­skel­li­ge ting.

Kon­trol be­ty­der oft est en mas­se ske­ma­er, der skal ud­fyl­des. Re­sul­ta­tet af den­ne kon­trol er, at den al­min­de­li­ge sun­de for­nuft til­si­de­sæt­tes. Og det hand­ler om, at kon­trol­len med læ­ger, læ­re­re, po­li­ti­folk, so­ci­al­rå­d­gi­ve­re m. fl . gi­ver dis­se fag­grup­per et ind­tryk af, at man ik­ke har til­lid til dem. De bli­ver de­gra­de­ret fra men­ne­sker til sta­tens ar­bejds­red­ska­ber. JEG KEN­DER EN fa­mi­li­e­rå­d­gi­ver i en kom­mu­ne. Hun er ik­ke uem­pa­tisk, men til gen­gæld me­get plig­top­fyl­den­de og hårdt ar­bej­den­de. Når hun skal ud at kon­trol­le­re en ud­sat fa­mi­lie, så sid­der hun med bun­ker af pa­pi­rer og ske­ma­er. På så­dan et kon­tro­lark kan der godt stå: Er bør­ne­ne un­de­rer­næ­re­de? Og det er de må­ske ik­ke. Der kan og­så stå: Er bør­ne­ne tru­et? Og det er må­ske hel­ler ik­ke til­fæl­det. Til gen­gæld er der ik­ke no­gen ru­brik , hvor der står: Lug­ter bør­ne­ne af lort? Har bør­ne­ne no­gen­sin­de måt­tet spi­se de­res eget opkast? Og så­le­des kan et ud­fyldt ske­ma frem­brin­ge et ind­tryk af, at tin­ge­nes til­stand er o. k. i en fa­mi­lie, hvor al­le alarm­klok­ker bur­de rin­ge. EN AN­DEN VE­NIN­DE, som er læ­ge, for­tal­te om en kol­le­ga, der en aft en hav­de mod­ta­get en selv­mord­s­tru­et pa­tient. En rap­port blev ud­fyldt, men mar­gi­na­ler - han var f. eks. 49 og ik­ke 50 - gjor­de, at re­sul­ta­tet ud­lø­ste en an­be­fa­ling om at læg­ge ham på en åben af­de­ling, hvil­ket i hans til­fæl­de var livs­far­ligt. ’ Vi nå­e­de dog at op­da­ge mi­se­ren’, for­tæl­ler min ve­nin­de, som for hver pa­tient­ti­me bru­ger 45- 50 mi­nut­ter på at ud­fyl­de rap­por­ter. VI VIL GER­NE ha­ve kon­trol for at be­skyt­te os selv og vo­res børn. Men det er min på­stand, at vi med kon­trol­len fj er­ner os fra in­tu­i­tio­nen. Kon­trol­lan­ter­ne ( hvem de så end er) har lam­met den in­di­vi­du­el­le ev­ne til at hand­le med sund for­nuft .

Du skal genop­da­ge dig selv. For el­lers kom­mer du til at sid­de mut­ters ale­ne, og det er jo det, du er så ban­ge for. Der er man­ge må­der at gø­re det på. Jeg prø­ver ba­re at si­ge til dig, at du står i en si­tu­a­tion, hvis ud­gangs­punkt du nok ik­ke kan æn­dre ( din mand er gå­et fra dig), men hvor du fak­tisk kan æn­dre ud­fal­det fra en­som­hed og fortab­t­hed til for­ny­et ener­gi og ( gen) op­da­gel­sen af dig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.