Svært at væ­re ale­ne

BT - - SØNDAG - Vh

HEJ AN­NET­TE Jeg er en kvin­de på snart 44 år, har væ­ret sam­men med min mand i 23 år, hvoraf vi har væ­ret gift i 11. Vi har 3 voks­ne børn sam­men og et dej­ligt bar­ne­barn. Men nu vil min mand skil­les, for­di han ik­ke el­sker mig me­re, og jeg er helt pa­niksla­gen for at væ­re ale­ne.

Han har væ­ret mig ut­ro et par gan­ge, så i grun­den bur­de jeg ba­re la­de ham gå, men hold op hvor er det svært!!! KÆ­RE KVIN­DE Jeg tror ik­ke, du kan ræ­son­ne­re på den må­de . Jeg ved godt, man­ge har det så­dan, at ut­ro­skab er util­gi­ve­ligt. Jeg ved godt, det må gø­re ondt, men jeg tror og­så, det vil væ­re uto­pi at bil­de sig ind, at al­le æg­te­ska­ber skal kun­ne fun­ge­re til evig tid uden no­gen form for fri­stel­ser. Vi kan jo se på sta­ti­stik­ker­ne, at op imod hver tred­je er sin part­ner ut­ro, så med fa­re for at ly­de ky­nisk, må vi nok indstil­le os på, at hvis vi øn­sker et langt æg­te­skab, så kan der væ­re ka­me­ler, der skal slu­ges un­der­vejs . Men det­te si­ger jeg for at for­tæl­le dig, at jeg be­un­drer dig for at ha­ve skub­bet den vi­den til si­de og al­li­ge­vel pri­o­ri­te­re dit æg­te­skab.

Der lig­ger jo en mas­se ube­sva­re­de spørgs­mål her : Har I al­le­re­de prø­vet te­ra­pi? Har I haft et dår­ligt se­xliv? Hvad har din mand væ­ret util­freds med? Og så vi­de­re og så vi­de­re. Jeg vil jo til hver en tid væ­re for­ta­ler for be­va­rel­se og be­ar­bejd­ning af æg­te­ska­bet, når ik­ke der er mis­brug, vold el­ler psy­kisk syg­dom, som spil­ler ind. En el­ler an­den form for snak skal du ha­ve med din mand, og hvis jeg skul­le bi­dra­ge til den snak, vil­le jeg skul­le bru­ge man­ge fl ere in­for­ma­tio­ner om hans be­væg­grun­de for at mel­de så hårdt ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.