’’

BT - - SØNDAG -

FOR TO MI­NUT­TER si­den hør­te jeg så et indslag i ra­dio­en, hvor bl. a. ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) blev spurgt, hvor­for de ik­ke hav­de få­et pa­tien­ter­ne væk fra ho­spi­tals­gan­ge­ne. Det kom der en slags svar på, som in­de­holdt or­det ’ kon­trol’. Og det ord er cen­tralt .

Når vi som bor­ge­re fø­ler os dår­ligt be­hand­let, el­ler at vi ik­ke bli­ver hørt, bli­ver vi fru­stre­re­de og gør ind­si­gel­ser på so­ci­a­le me­di­er, i læ­ser­bre­ve el­ler hos fri­sø­ren. Vi ta­ler om, at det off ent­li­ge er in­eff ek­tivt. På et tids­punkt bli­ver kla­ge­san­gen så høj , at den bli­ver til ’ en ca­se’, og det er godt, for det vi­ser, at de­mo­kra­ti­et vir­ker. SVA­RET PÅ VO­RES kla­ger er ’ me­re kon­trol’. Po­li­ti­ker­ne lover kon­trol med ho­spi­ta­ler­ne, po­li­ti­et, sko­ler­ne, kom­mu­ner­ne. Og det ly­der jo rig­tig godt. In­gen kan væ­re util­freds med, at der er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.