Ki­na får gi­ga- ter­mi­nal

BT - - REJSER - Mi­chel Bloch Andersen mkan@ ber­ling­s­ke. dk

Den nye ter­mi­nal i Bei­jings luft­havn bli­ver næ­sten dob­belt så stor som bri­ti­ske He­at­hrows Ter­mi­nal 5 for at kun­ne føl­ge med i den sti­gen­de ki­ne­si­ske rej­se­lyst.

Det bli­ver ik­ke sjovt at væ­re den pas­sa­ger, der er lidt for sent på den, og som hø­rer sit navn råbt op som » sid- ste ud­kald « i højta­ler­ne i den nye Ter­mi­nal 1 i Bei­jings luft­havn.

Man ri­si­ke­rer at skul­le lø­be ad he­le 9 kæm­pelan­ge rul­le­for­tov gen­nem den 54 kva­drat­ki­lo­me­ter sto­re byg­ning, hvis man skal fra den ene en­de til den an­den.

Det er i hvert fald den stør­rel­ses­or­den, der er plan­lagt for ter­mi­na­len, som skal stå fær­dig i 2018.

Der­med er der gjort plads til, at et esti­me­ret an­tal på 45 mil­li­o­ner pas­sa­ge­rer vil rej­se gen­nem luft­hav­nen hvert år – næ­sten 125.000 rej­sen­de om da­gen.

He­at­hrow- luft­hav­nens ter­mi­nal 5 har top­pet li­sten over ver­dens trav­le­ste for in­ter­na­tio­na­le pas­sa­ge­rer i fle­re år, men nu vil den bli­ve over­gå­et af den nye ter­mi­nal i Bei­jing. 31,6 mil­li­o­ner pas­sa­ge­rer rej­ste gen­nem He­at­hrows Ter­mi­nal 5 sid­ste år mod de for­ven­te­de 45 mil­li­o­ner gen­nem­rej­sen­de i Bei­jing.

Den ki­ne­si­ske byg­ning er des­u­den næ­sten dob­belt så stor som Ter­mi­nal 5 i He­at­hrow. Og for at der ik­ke skal væ­re alt for langt ud til fly­et, har den be­røm­te irakisk­bri­ti­ske ar­ki­tekt Zaha Ha­did valgt at for­me ter­mi­na­len som en sø­stjer­ne med seks ar­me og en gårds­plads i mid­ten. Det vil for­kor­te pas­sa­ger­nes trans­fer­tid mel­lem de for­skel­li­ge fly, ly­der det fra ar­ki­tek­ten.

Den nye ter­mi­nal er en del af en stør­re om­byg­ning af Bei­jings In­ter­na­tio­na­le Luft­havn, der nu skif­ter navn til Daxing Luft­havn.

Bei­jings nye kæm­pe­sto­re luft­havn, der er teg­net af den be­røm­te irakisk- bri­ti­ske ar­ti­kekt Zaha Ha­did. bli­ver for­met som en sø­stjer­ne. Fo­to: PR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.