Nu har vi lært det

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

AD­FÆRD

Husk det nu, hvis du skal ud at fly­ve: I hånd­ba­ga­gen må kun med­brin­ges væ­sker i små 100 ml- fla­sker og - då­ser, og ik­ke fle­re, end at de kan væ­re i en 1- li­ters gen­nem­sig­tig og gen­luk­ke­lig pla­sti­cpo­se - og man må kun ha­ve én po­se med.

Den­ne re­gel har lydt over fly­pas­sa­ge­rer­ne si­den de­cem­ber 2006 - for man­ge, uden at det til­sy­ne­la­den­de har gjort det helt sto­re ind­tryk.

I hvert fald har mæng­den af væ­sker, som per­so­na­let i sik­ker­heds­kon­trol­len i Kø­ben­havns Luft­havn hvert år har kon­fi­ske­ret fra pas­sa­ge­rers hånd­ba­ga­ge, væ­ret over­væl­den­de. Over 100 tons hvert år.

I man­ge år har langt den over­væl­den­de del af af de kon­fi­ske­re­de væ­sker væ­ret det, som i securi­ty- sprog kal­des » væ­sker uden told­skyld « - alt­så drik­ke­va­rer, sham­poo og tand­pas­ta. De­res an­del har væ­ret mel­lem 84- 88 pct., mens re­sten har væ­ret » væ­sker med told­skyld « , alt­så spi­ri­tus og par­fu­me­va­rer.

Men nu ser det ud til, at fle­re af de 12 mil­li­o­ner pas­sa­ge­rer, som hvert år går gen­nem luft­hav­nens sik­ker­heds­kon­trol, har fan­get bud­ska­bet. Især om­kring væ­sker­ne uden told­skyld.

I år er mæng­den af den ty­pe kon­fi­ske­re­de væ­sker i hvert fald fal­det dra­stisk. Fra års­skif­tet og til og med april har per­so­na­let kun pil­let 16,6 tons tra pas­sa­ge­rer­nes hånd­ba­ga­ge, hvil­ket er halv­de­len af, hvad pas­sa­ge­rer­ne tid­li­ge­re har haft med i sik­ker­heds­kon­trol­len.

Sam­let set er mæng­den af kon­fi­ske­re­de væ­sker fal­det med knap 20 pro­cent i for­hold til sid­ste år. En af år­sa­ger­ne er iføl­ge Kø­ben­havns Luft­havn den øge­de skilt­ning om reg­ler­ne, som luft­hav­nen har gen­nem­ført frem mod sik­ker­heds­kon­trol­len.

» Det hu­sker pas­sa­ge­rer­ne på væ­ske- reg­ler­ne og gi­ver dem tid til at ta­ge de­res for­holds­reg­ler, in­den de når frem til kon­trol­len, « si­ger luft­hav­nens securi­ty- chef, Jo­hn­nie Mül­ler.

Fly­pas­sa­ge­rer­ne må le­ve med væ­ske­reg­ler­ne i nog­le år end­nu. Pro­du­cen­ter af scan­nings­ud­styr er i færd med at ud­vik­le en scan­ner, der kan lo­ka­li­se­re eks­plo­si­ver i væ­sker, som lig­ger blandt an­det hånd­ba­ga­ge som te­le­fo­ner og tab­lets.

» Sam­ti­dig skal scan­ne­ren væ­re i en hånd­ter­bar stør­rel­se. Det er re­la­tivt kom­pli­ce­ret. Men man reg­ner med at væ­re klar i 2017- 2018 « , si­ger Jo­hn­nie Mül­ler.

Ved års­skif­tet blev reg­ler­ne for væ­sker dog lem­pet en smu­le. Nu er det ved mel­lem­lan­ding til­ladt at med­brin­ge væ­sker i plom­be­re­de po­ser købt i told­frie for­ret­nin­ger i EU- luft­hav­ne samt fra sik­ker­heds­god­kend­te luft­hav­ne gen­nem sik­ker­heds­kon­trol­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.