S Vester­bro

Stor­by­fe­rie:

BT - - REJSER -

CAFÉKULTUR Hvad: Ro­a­mers Hvor: Pan­ni­er­stras­se 64 In­fo: neuko­el­lns­chatzkar­te. som­me spå­n­pla­de­møb­ler og­så er ram­men om veks­len­de mu­sik- og kun­staf­te­ner.

Ja­cque­li­ne Gies er bæ­re­dyg­tig på sin egen må­de. Hun har en pas­sion for bø­ger om fo­to, kunst, ar­ki­tek­tur, design og mad, og den de­ler hun fra sin lil­le bog­han­del med lækre cof­fee- tab­le- ud­ga­ver til stærkt re­du­ce­re­de pri­ser, for­di hun i gen­bru­gets navn op­kø­ber re­tur- op­lag og over­skud­slag­re fra in­ter­na­tio­na­le for­lag, men og­så sæl­ger gam­le bø­ger i god stand. hip­pe­ste tag­ha­ve og roof- top bar. Den star­te­de som hem­me­ligt ra­ve­sted for et par år si­den, men er nu of­fi­ci­elt god­kendt til re­kre­a­ti­ve for­mål på de 2.500 kvm be­ton af øver­ste P- dæk.

Man ta­ger ele­va­to­ren op i Neuköl­ln Arca­de på hjør­net af Flug­ha­fen­stras­se og kom­mer først til byha­ven, hvor fri­vil­li­ge for­sø­ger at ska­be grøn­ne om­gi­vel­ser, og der­ef­ter til Klun­ker­kra­nich- ba­ren med bæn­ke og træter­ras­ser og en fan­ta­stisk ud­sigt til re­sten af Ber­lin med al­le de be­røm­te var­tegn.

Der er gra­tis ad­gang he­le da­gen ind­til kl. 18, hvor­ef­ter det ko­ster 3 eu­ro til at dæk­ke ud­gif­ter­ne til af­te­nens DJ el­ler li­ve- mu­sik.

Vil man op­le­ve græs på et me­re jord­nært ni­veau, er der mas­ser af plads i den tid­li­ge­re le­gen­da­ri­ske Tem­pel­hof luft­havn, som blev ned­lagt i 2008 og er genop­stå­et som fol­ke­park på 386 hekta­rer.

Nu fly­ver der kun fug­le og dra­ger, lan­dings­ba­ner­ne bli­ver brugt til cyk­ler, lø­be­sko og in­li­ners, og min­dre are­a­ler er ud­lagt til sko­le­ha­ver og bar­beque- plad­ser. Re­sten af græs­a­re­a­ler­ne kan man bol­tre sig på, som man vil.

Har man ik­ke pi­c­nic med, er der en Bi­er­g­ar­ten, som kan stil­le den for­nød­ne sult og tørst.

rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk

Det går ik­ke så stærkt, men det er værd at ven­te på. Man­dag luk­ket, øv­ri­ge da­ge fra kl. 10- 19.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.