Sø­ren­sen åben for OB

Den tid­li­ge­re lands­holds­må­l­mand er klar til at ta­ge en tørn i Su­per­liga­en. OB af­slø­rer, at klub­ben le­der eft er end­nu en ke­e­per

BT - - SPORTEN - TRANS­FER II Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk Fo­to: AFP

Jo­han El­man­der

Skal ha­ve en snak med Per Rud om frem­ti­den eft er skuff en­de sæ­son.

Fer­han Ha­sa­ni

Kon­trak­t­ud­løb og aft alen bli­ver ik­ke for­læn­get.

Thomas Sø­ren­sen har al­drig spil­let for første­hol­det i OB, men en del af ung­domsår­e­ne blev brugt i den fyn­s­ke ådal, og der­for er der i øje­blik­ket en in­ter­es­sant åb­ning mel­lem klub og spil­ler.

Må­l­man­den med de 101 land­skam­pe har for længst med­delt, at han ik­ke læn­ge­re vil væ­re re­ser­ve i Pre­mi­er Le­ague- klub­ben Sto­ke, og han åb­ner for en tur til Su­per­liga­en.

» Jeg vil ik­ke ude­luk­ke no­get. Jeg har ik­ke hørt no­get i den ret­ning ( fra OB, red.), men det er sik­kert, at skul­le der kom­me et el­ler an­det, vil jeg da lyt­te til det. Men umid­del­bart er det ik­ke ak­tu­elt li­ge nu. Hvis det kom­mer, må vi ta­ge den der­fra, « si­ger Thomas Sø­ren­sen og til­fø­jer:

» Jeg har ik­ke på no­get tids­punkt af­vist dansk fod­bold, så det må man se på, hvis der kom­mer no­get. Jeg har spil­let en del af mi­ne ung­domsår i OB, og det er en stor klub, selv om det har væ­ret op og ned på det sid­ste, men det er det he­le, som skal gå op i en en­hed, så hvil­ken klub det er, er ik­ke så vig­tigt. Det skal væ­re det rig­ti­ge. Om det så er OB el­ler en an­den klub. «

» Det vig­ti­ge for mig er, at jeg kan se no­get spæn­den­de i det. Jeg er et sted i min kar­ri­e­re, hvor der er man­ge ting, som skal spil­le ind. Der er fa­mi­lie og frem­tid og alt mu­ligt, der skal fal­de sam­men, så det er svært for mig at si­ge, at det ene el­ler det an­det er det rig­ti­ge, før de­tal­jer­ne kom­mer frem fra dem, som nu kun­ne væ­re in­ter­es­se­ret. «

OB jag­ter må­l­mand

I OB har man med­delt, at Mads Top­pel er fær­dig i klub­ben som kon­se­kvens af ue­nig­he­der om en ny kon­trakt, og selv om sport­s­di­rek­tør Jesper Han­se­nal­le­re­de har hen­tet en ke­e­per i Mi­cha­el Fal­kes­gaard i Brønd­by, er han sta­dig på jagt eft er end­nu en sik­ker sid­ste skan­se.

» Vi har Cas­per Radza og Mi­cha­el Fal­kes­gaard, og så skal vi ha­ve en må­l­mand me­re. Vi vil ger­ne ha­ve stor kon­kur­ren­ce på må­l­mand­spo­sten, og vi har ik­ke kun­net bli­ve eni­ge om en ny kon­trakt med Mads Top­pel, så nu må vi se, hvad der sker. Mi­cha­el Fal­kes­gaard er ta­get ind for at øge kon­kur­ren­cen om, hvem der skal væ­re første­må­l­mand. Vi må se, hvem den an­den må­l­mand lan­der på, « si­ger Jesper Han­sen, som ik­ke vil af­slø­re, om Thomas Sø­ren­sen kun­ne væ­re ham, klub­ben går eft er.

» Jeg kom­men­te­rer ik­ke på den slags, « si­ger Jesper Han­sen.

Af­vi­ser ny re­ser­verol­le

Thomas Sø­ren­sen un­der­stre­ger trods en lyst til at fort­sæt­te kar­ri­e­ren, at han ik­ke vil væ­re re­ser­ve læn­ge­re.

» Jeg har he­le ti­den haft

SØN­DAG 7. JU­NI 2015 mod på at spil­le vi­de­re. Nu har jeg haft et par halv­tyn­de år, hvor jeg ik­ke har spil­let så me­get. Jeg træ­ner for at spil­le kam­pe, og det er og­så der­for, at jeg al­le­re­de tid­ligt meld­te ty­de­ligt ud til Sto­ke, at jeg ik­ke kun­ne se mig selv ta­ge et år til ba­re for pen­ge­nes skyld, el­ler hvad man nu gør. Det vil­le jeg ik­ke kun­ne se mig selv i spej­let med, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Jeg har kun­net mær­ke det sid­ste hal­ve år, at det har væ­ret svært, for­di jeg har vidst, at jeg ik­ke skul­le spil­le, så det næ­ste skal væ­re no­get, der kan tæn­de il­den og gi­ve blod på tan­den, for hvis det ik­ke kan det, og det ba­re er for, at jeg skal sid­de på bæn­ken et an­det sted, så er jeg ik­ke in­ter­es­se­ret. «

Thomas Sø­ren­sen vil først væ­re ak­tu­el for en ny klub i mid­ten af au­gust, da han den­ne som­mer vil cyk­le tværs gen­nem USA sam­men med sin hu­stru.

38- åri­ge Thomas Sø­ren­sen har ik­ke spil­let for Sto­kes første­hold læn­ge.

Le­jet i Cel­tic og ven­der til­ba­ge til den skot­ske klub.

Le­jet i Cel­tic, men skot­ter­ne skal sæn­ke pri­sen, hvis Brønd­by skal kø­be ham.

Har er­klæ­ret, at han vil væk fra Brønd­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.