Klar til tjek

Las­se Nielsen på vej Nan­tes. Det sam­me er Ni­co­laj Thomsen, og Ke­vin Con­boy er em­ne i bel­gisk klub

BT - - SPORTEN - Sø­ren Sor­gen­fri ssf@spor­ten.dk

Nan­tes har solgt Ki­an Han­sen til FC Midtjyl­land, men fransk­mæn­de­ne er ik­ke træt­te af dansk islæt. Las­se Nielsen lig­ner næ­ste spil­ler med rød­be­de­far­vet pas hos ka­na­ri­e­fug­le­ne.

Ki­an Han­sen var til­tænkt en rol­le i den kom­men­de sæ­son som stop­per for Nan­tes eft er en de­but- sæ­son med spil­le­tid på 6’ er- plad­sen, men på grund af syg­dom i den nær­me­ste fa­mi­lie øn­ske­de han en re­tur­bil­let til Su­per­liga­en. Den stod FC Midtjyl­land klar med.

Det har sendt Nan­tes på mar­ke­det eft er en ny stop­per, og det lig­ner, det bli­ver Las­se Nielsen. Den tid­li­ge­re AaB’er fl yver iføl­ge BTs fran­ske pres­sekil­der til læ­ge­tjek i mor­gen og skal ko­ste Nan­tes 500.000 eu­ro at kø­be fri fra NEC Ni­j­me­gen.

Dog er der en ube­kendt i lig­nin­gen i skik­kel­se af bel­gi­ske Gent. Las­se Nielsen har væ­ret ud­le­jet fra NEC Ni­j­me­gen til Gent, og det er gå­et over al for­vent­ning med et bel­gisk mester­skab.

Der­for står kam­pen om at lan­de den hur­ti­ge stop­per mel­lem Gent og Nan­tes, men fransk­mæn­de­ne har fø­rer­trøj­en på og det træk­ker op til en kon­trakt af tre års va­rig­hed for 27- åri­ge Las­se Nielsen.

Las­se Nielsen kan for­ment­lig se frem til et gen­syn med en tid­li­ge­re AaB-hold­kam­me­rat. AaB og Nan­tes for­hand­ler igen om off en­siv­spil­le­ren Ni­co­laj Thomsen med hen­blik på en over­gang. Den han­del gik el­lers kold for­le­den, da fransk­mæn­de­ne op­da­ge­de, at Thomsen har et så­kaldt dovent øje.

Og­så far­vel til Con­boy

NEC Ni­j­me­gen må des­u­den vin­ke far­vel til Ke­vin Con­boy. Til trods for den tid­li­ge­re Es­b­jerg- spil­ler og den hol­land­ske klub ryk­ke­de op fra den næst­bed­ste hol­land­ske ræk­ke, har ba­ck­en am­bi­tio­ner om at prø­ve nyt.

Og det kan en­de med et skift e over græn­sen til Bel­gi­en. Stor­klub­ben An­der­le­cht - der og­så har fulgt Brønd­bys Riza Dur­mi­si - har budt på Me­che­lens Ivan Obra­d­ovic og ven­tes at få held med at lan­de ven­stre ba­ck­en.

Det åb­ner til gen­gæld for, at Me­che­len ta­ger Ke­vin Con­boy ind som ny mand på plad­sen.

Ke­vin Con­boy har få­et en en­kelt land­skamp og skift ede til NEC Ni­j­me­gen fra Es­b­jerg i 2011.

Fo­to: AFP/ ANB

Las­se Nielsen ( tv) kan væ­re på vej til Nan­tes ef­ter at ha­ve vun­det det bel­gi­ske mester­skab som ud­le­jet til Gent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.