BARCA LI­GE EN BID BED­RE

Lu­is Suárez og Bar­ce­lo­na var et bid bed­re end Ju­ven­tus, da de i går sik­re­de sig the trip­le i en højdra­ma­tisk Cham­pions Le­ague- fi na­le

BT - - SPORTEN - Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk

Den per­fek­te sæ­son med det per­fek­te hold. Så­dan kan Lu­is En­riques før­ste sæ­son i spid­sen for Bar­ce­lo­na op­sum­me­res.

I går kom kronen på vær­ket, da Mes­si, Ney­mar, Suárez og re­sten af ka­ta­la­ner­nes vandt ’ po­ka­len med de sto­re ører’ eft er en 3- 1- sejr over et pris­gi­vet Ju­ven­tus- mand­skab, der kæm­pe­de med de mid­ler, de hav­de til rå­dig­hed.

Barca var sim­pelt­hen hur­ti­ge­re i be­væ­gel­ser­ne, hav­de et helt an­det tek­nisk ni­veau – og med den ustop­pe­li­ge sy­da­me­ri­kan­ske trio i front blev den ita­li­en­ske de­fen­sivs mang­ler gang på gang ud­stil­let. Bonuc­ci, Barzag­li og kom­pag­ni hal­te­de langt eft er, når tempoet først blev slå­et an. Det var kun mang­len­de skarp­hed i af­slut­nin­ger­ne, der brag­te spa­ni­er­nes tred­je ti­tel i den­ne sæ­son i fa­re.

Fra kri­se til suc­ces

For få må­ne­der si­den var der el­lers ik­ke me­get, der ty­de­de på, at En­riques op­hold i Bar­ce­lo­na vil­le en­de som det re­ne even­tyr.

Mens Re­al Madrid bul­dre­de af sted i bå­de La Liga og Cham­pions Le­ague, var Bar­ce­lo­nas an­grebs­ma­ski­ne i den grad ramt af me­ka­ni­ske pro­ble­mer. Mo­to­ren bå­de hak­ke­de, hvæ­se­de og op­før­te sig på al­le pa­ra­me­tre an­der­le­des, end tid­li­ge­re set.

Det he­le kul­mi­ne­re­de i ja­nu­ar, da Bar­ce­lo­na først tab­te til Re­al So­cie­dad i en kamp, hvor En­rique hav­de bæn­ket Mes­si og Ney­mar. Da­gen ef­ter blev klub­bens sport­s­chef, An­do­ni Zu­bizar­re­ta, først fy­ret – og si­den valg­te hans as­si­stent, klubleg­en­den Car­les Puy­ol, at smut­te selv.

Det blev be­gyn­del­sen på ad­skil­li­ge mel­din­ger om stor in­tern kri­tik. Mes­si selv skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve gå­et for­re­st i et in­ter­nt op­gør mod Lu­is En­rique. Men den kri­tik har En­rique for­må­et at få til at for­stum­me.

Pep Gu­ar­di­o­las til ti­der søvn­dys­sen­de tiki-ta­ka- spil­lestil er ble­vet veks­let til et langt me­re op­skru­et tem­po med en an­der­le­des di­rek­te om­gang med bol­den. Og den tak­tik la­der til at væ­re den helt rig­ti­ge olie- blan­ding til hol­dets mo­tor, der de se­ne­ste må­ne­der har spun­det som en kæ­len kat.

122 mål i sæ­so­nen

Når Bar­ce­lo­nas sy­da­me­ri­kan­ske front­trio Mes­si, Ney­mar og Suárez så sam­ti­dig ud­vi­ser et enormt spil­le­hu­mør, er der grund til skæl­ven hos mod­stan­der­nes for­svars­spil­le­re. Ufat­te­li­ge 122 mål og 55 as­si­ster har de tre le­ve­ret i den­ne sæ­son.

» Selv hvis Ju­ven­tus får luk­ket ned for Mes­si, har Bar­ce­lo­na sta­dig Suárez og Ney­mar til at af­gø­re fi na­len. Det er nær­mest umu­ligt at stop­pe de tre i 90 mi­nut­ter, « lød dan­ske Mi­cha­el Laud­rup ana­ly­se før kam­pen. Og der skul­le kun gå tre mi­nut­ter af kam­pen, før den spå­dom kom til sin ret.

Mes­si lag­de en lang bold frem til al­tid off en­si­ve Jor­di Al­ba, der hur­tigt spil­le­de bol­den vi­de­re til Ney­mar. Den bra­si­li­an­ske bold bol­de­kvi­li­brist la­ve­de et par kro­p­s­fi nter og afl eve­re­de til en fremad­stormen­de An­dres Inies­ta. Cen­tralt for­an mål fandt han Ivan Raki­tic, der nemt kun­ne spar­ke drøm­me­fø­rin­gen i net­tet.

Må­let blev start­skud­det på et hårdt Bar­ce­lo­na- pres, der helt ty­de­ligt hav­de få­et or­drer på at kom­me off en­sivt ud på ba­nen. Lio­nel Mes­si og Ney­mar hav­de chan­cen for at for­dob­le fø­rin­gen og der­med tvin­ge Ju­ven­tus væk fra de­res kom­pak­te og de­fen­si­ve ud­gangs­punkt. Men for en sjæl­den gang skyld svig­te­de sig­te­kor­net.

Og som man oft e ser i fod­bold, skal man ik­ke gi­ve ita­li­en­ske hold en lil­le­fi nger. Kort in­de i an­den halv­leg brag­te Alva­ro Mora­ta hol­dets med­rej­sen­de til­sku­e­re i ekst­a­se. An­gri­be­ren, der i se­mi­fi na­len hav­de sendt Re­al Madrid ud i Cham­pions Le­ague- mør­ket, kom først på en ripost og eft er­lod Barca- spil­ler­ne lam­slå­e­de.

I mi­nut­ter eft er hav­de Ju­ven­tus fak­tisk fl ere be­snæ­ren­de for­søg, og man for­nem­me­de, at en lil­le over­ra­skel­se var un­der op­tog. Men så tog den magi­ske trio sa­gen i egen hånd. Lio­nel Mes­si før­te bol­den frem og af­slut­te­de fl adt. En stor­spil­len­de Gi­an­lu­i­gi Buff on kun­ne kun pa­re­re, og først på re­tu­ren var Lu­is Suárez, der kun­ne spar­ke 2- 1- scor­in­gen i net­tet.

I slut­mi­nut­ter­ne kom Ney­mar fl ogisk nok og­så på scor­ing­s­tav­len.

Så når Lu­is En­rique, i dag gør sta­tus over sin før­ste sæ­son i Bar­ce­lo­na, ly­der den på 60 kam­pe, 50 sej­re, fi re uaf­gjor­te og seks ne­der­lag. Og så frem for alt tre tit­ler ud af tre mu­li­ge. Den sta­ti­stik kan ik­ke en­gang Gu­ar­di­o­la ham­le op med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.