Ho­bro får det van­ske­ligt

BT - - SPORTEN - Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

STORT SET ALT er af­gjort i Su­per­liga­en in­den den sid­ste run­de, hvor FC Midtjyl­land fortjent får over­rakt mester­skabs­po­ka­len på hjem­me­ba­ne i Her­ning.

At mester­ska­bet en­der i det midtjy­ske er ik­ke sæ­so­nens stør­ste over­ra­skel­se. Den skal fi ndes i Ho­bro. Det er uhy­re im­po­ne­ren­de, hvad man har få­et ud af så be­græn­se­de res­sour­cer i den klub, og det må man ba­re an­er­ken­de.

Men jeg tror ik­ke, det kom­mer til at gå li­ge så let næ­ste år, selv­om me­get afh æn­ger af, hvor­dan den kom­men­de liga­struk­tur ser ud. Ud­vi­der man til 14 hold, vil det fj er­ne stør­ste­delen af pres­set, men hvis man fort­sæt­ter med 12 hold, ser det straks van­ske­li­ge­re ud med tan­ke på, at AGF og Vi­borg, de to op­ryk­ke­re, har ram­mer­ne til Su­per­liga­en og har trup­per med stor er­fa­ring. SER VI PÅ top­pen af ta­bel­len, er det helt som ven­tet, at FC Midtjyl­land, FC Kø­ben­havn og Brønd­by er pla­ce­ret her.

Selv­føl­ge­lig er det en smu­le uven­tet, at det li­ge er FCM, der står stær­ke­st, men omvendt har man i fl ere sæ­so­ner vist, at man til­hø­rer top­pen. Kom­bi­ne­rer man det med, at klub­ben nu har de øko­no­mi­ske mus­k­ler til at be­ta­le kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge løn­nin­ger, så gi­ver det me­ning, at FCM er mester­hol­det.

I FCK led man he­le sæ­so­nen un­der den dår­li­ge start, hvor man eft er syv run­der var 10 po­int eft er FCM, og det for­spring for­må­e­de man al­drig at hen­te. Den dår­li­ge start var i høj grad for­år­sa­get af Stå­le Sol­bak­kens øn­ske om at skift e ra­di­kalt ud i trup­pen, så selv om der blev hen­tet sto­re og etab­le­re­de nav­ne, fandt man først me­lo­di­en læn­ge­re in­de i sæ­so­nen. Men med tan­ke på, hvor de­ci­me­ret – og der­med ungt – et hold, der i for­å­ret le­ve­re­de re­sul­ta­ter på bag­grund af en so­lid de­fen­siv, må man ha­ve po­si­ti­ve for­nem­mel­ser i FCK.

Brønd­by er og­så en na­tur­lig del af top­pen, men de er og­så pla­ce­ret på ret­te hyl­de som det tred­je­bed­ste hold, som præ­cis er nok til at ind­fri mål­sæt­nin­ger­ne.

I bun­den vil­le det ha­ve væ­ret en sen­sa­tion, hvis Sil­ke­borg hav­de væ­ret i stand til at over­le­ve uden at for­stær­ke sig. Det vi­ste sig og­så hur­tigt, at det var en umu­lig op­ga­ve.

At FC Vestsjæl­land en­der med at ryk­ke ud, er på pa­pi­ret hel­ler ik­ke en at den stør­ste over­ra­skel­se får det mar­kant van­ske­li­ge­re ef­ter som­mer­fe­ri­en. over­ra­skel­se. Trup­pen i sig selv in­de­hol­der en del kva­li­tet, men i mi­ne øj­ne skul­le man ha­ve vi­de­re­ud­vik­let på de dy­der, der holdt hol­det op­pe i sid­ste sæ­son og ik­ke gå­et i gang med en vold­som trans­for­ma­tion, der først sent i sæ­so­nen vi­ste sit værd. SER MAN PÅ ta­bel­len nu, vid­ner det jo ik­ke om den sto­re spæn­ding, men den var der.

Det vil man nik­ke gen­ken­den­de til i Søn­derjy­ske og Es­b­jerg, hvor sidst­nævn­tes over­le­vel­se re­elt blev sik­ret på én halv­leg mod net­op Vestsjæl­land. Es­b­jerg har da og­så po­ten­ti­a­let til me­get me­re end det, for­å­ret vi­ste. Eft er­å­ret var præ­get af suc­ces i Eu­ro­pa Le­ague, hvil­ket for de fl este – i in­ter­na­tio­nal for­stand – uru­ti­ne­re­de hold ko­ster i li­ga­en. Sal­get af Ed­dy Go­mez, Jakob An­ker­sen og Martin Pu­sic sæn­ke­de ni­veau­et en del, men le­del­sen kan nu pu­ste ud og si­ge, at ma­nøv­ren ik­ke fi k skæb­nesvan­gre føl­ger.

Li­ge uden for me­dal­jer­ne fi nder vi Ran­ders, der og­så fortje­ner ros for at nå så højt op. Men over­ra­sken­de kan det ik­ke si­ges at væ­re. For de hold, man har over­ha­let, har ik­ke haft et se­tup, der har væ­ret bed­re.

AaB over­præ­ste­re­de over en lang pe­ri­o­de sid­ste sæ­son med mester­skab og po­kal­sejr, men af­ske­den med Kasper Kusk, der var vi­tal for hol­dets of­fen­si­ve kva­li­te­ter, ko­ste­de som ven­tet.

FC Nord­s­jæl­land kun­ne man ik­ke for­ven­te me­re af med den af­gang af pro­fi ler, man har haft . OBs trup bør væ­re til top syv, om­end man ik­ke lyk­ke­des med at lø­se det åben­ly­se an­grebs­pro­blem. Bå­de Thomas Dal­gaard og Ken­neth Zo­ho­re blev hen­tet til, men in­gen af dem har væ­ret i nær­he­den af suc­ces.

Det har væ­ret en sæ­son, der har væ­ret præ­get af for­ud­si­ge­lig­hed på langt de fl este plad­ser. Og hvor mit bud er,

Ho­bro har væ­ret den sto­re over­ra­skel­se, men får det svært i den nye sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.