AGF knu­ste ABs drøm­me

BT - - SPORTEN - AKA­DE­MISK NED­T­UR Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk

I et må­l­rigt fod­boldop­gør vandt AGF 5- 3 over AB, som der­med må for­be­re­de sig på en tur ned i 2. di­vi­sion i næ­ste sæ­son.

I de se­ne­ste tre år har AB me­re end fl ir­tet med nedryk­ning til 2. di­vi­sion, da hol­det er slut­tet li­ge over nedryk­nings­plad­ser­ne. I år stop­pe­de det ik­ke med fl ir­ten, da nedryk­ning nu er en re­a­li­tet .

Al­le­re­de in­den sæ­so­nens sid­ste spil­ler­un­de skul­le AB hå­be på et mira­kel. Ud­over at bund­hol­det skul­le sej­re ude mod AGF, som al­le­re­de hav­de sik­ret sig op­ryk­ning til Su­per­liga­en, skul­le man hå­be på, at Fre­de­ri­cia ik­ke vandt hjem­me over HB Kø­ge.

In­gen ga­ver fra AGF

Det så dog hur­tigt me­re end svært ud for aka­de­mi­ker­ne fra Gladsaxe, da de rend­te ind i et øre­tæ­ve­ind­by­den­de AGF- hold, som ik­ke hav­de tænkt sig at gi­ve ga­ver væk.

Eft er de før­ste 45 mi­nut­ter hav­de Mor­ten Nord­s­trand, Ma­te Vatsadze, Davit Sk­hir­t­ladze og Kim Aa­bech bragt hjem­me­hol­det på sej­rs­kurs med en 4- 0- fø­ring. Da Fre­de­ri­cia sam­ti­dig før­te 1- 0 mod HB Kø­ge, var nedryk­nin­gen nær­mest uund­gå­e­ligt for AB.

Tre mål var ik­ke nok

De grøn­blu­se­de AB- spil­le­re hav­de dog ik­ke tænkt sig at gi­ve op uden kamp. Blot to mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg kun­ne de re­du­ce­re ved Ni­chlas Ro­h­de. Ty­ve mi­nut­ter se­ne­re score­de de til 2- 4 og kort eft er ud­lig­ne­de HB Kø­ge til 1- 1 mod Fre­de­ri­cia. Der­med skul­le AB blot selv sør­ge for at vin­de kam­pen for at over­le­ve på be­kost­ning af Fre­de­ri­cia.

Men det blev svæ­re­re, da AGF score­de end­nu en­gang. AB kun­ne til sidst kun py­n­te på re­sul­ta­tet og skal der­for spil­le fod­bold på tred­je­hø­je­ste ni­veau i næ­ste sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.