UNDERFRANKERET UD­FOR­DRER

Chris Froo­me kan knu­se Con­ta­dors drøm om at vin­de bå­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce, og den rang­le­de ke­ny­a­mand vil stemp­le stil­le ind, si­ger Team Skys dan­ske di­rek­tør

BT - - SPORTEN - Lars B. Jør­gen­sen lbj@spor­ten.dk

Han har væ­ret der før. Ken­der rum­len og ved, hvad der skal til. Er­fa­rin­ger af den slags kan ik­ke kø­bes for pen­ge, men det kan væ­re dyrt ik­ke at ha­ve væ­ret der før.

Da Chris Froo­me i 2013 vandt Tour de Fran­ce, var det på bag­grund af en sæ­son, hvor den 30- åri­ge eta­pe­løbs­ka­non var nær­mest gri­n­ag­tigt godt kø­ren­de.

Tour of Oman, tjek. Cri­te­ri­um In­ter­na­tio­nal, tjek. Ro­man­di­et Rundt, tjek. Cri­te­ri­um Dauphiné, tjek.

Alt klap­pe­de for Chris Froo­me. Og det var der en me­ning med. For at vin­de et eta­pe­løb kræ­ver bå­de ud­hol­den­hed, fo­kus og le­de­r­e­gen­ska­ber. Sej­ren i Tour de Fran­ce blev trom­let hjem. Så kun­ne de læ­re det, de an­dre.

Suc­ces­ka­val­ka­de

To år ef­ter suc­ces­ka­val­ka­den er det en ro­li­ge­re og me­re af­kla­ret Team Sky- kap­ta­jn, der ru­ster sig til at skul­le i il­den ef­ter fi­re ugers løbs­pau­se. Uden en sejr. Men me­re selv­be­vidst og uden stress over de for­hin­drin­ger i form af syg­dom, ska­der el­ler styrt, cy­kel­li­vet har det med at læg­ge i vej­en.

» Jeg sy­nes per­son­ligt, Chris nog­le gan­ge har væ­ret i top­form lidt for tid­ligt og der­for er fa­det i den sid­ste uge, som man må­ske og­så så det med Al­ber­to Con­ta­dor i Giro d’Ita­lia for ny­lig. Det er fint at væ­re den bed­ste i før­ste uge, men det er som re­gel vig­tigst at væ­re det i den sid­ste uge, for det er dér, sla­get skal slås, « un­der­stre­ger Team Skys tek­ni­ske di­rek­tør Car­sten Jeppesen i et in­ter­view med BT.

Ar­bejd­s­tø­jet

Med min­dre end en må­ned til Tour de Fran­ce er det tid at træk­ke i ar­bejd­s­tø­jet. Froo­me og de sort­klæd­te rid­de­re fra Sky- kla­nen gør det i Cri­te­ri­um Dauphiné og får mu­lig­hed for at fø­le den for­sva­ren­de Tour- vin­der, Vin­cen­zo Ni­ba­li, på tæn­der­ne.

» Hvis man sam­men­lig­ner i år med 2013, hvor det he­le lyk­ke­des og ba­re spil­le­de, er det rig­tigt, at han hal­ter ef­ter i år. Men jeg tror, det i vir­ke­lig­he­den kan vi­se sig at væ­re til Chris’ for­del at kom­me lidt underfrankeret til Tour de Fran­ce i den før­ste uge og så li­ge­som kø­re sig ind i lø­bet. «

Mund­vand

Det kan ly­de som selv­for­sik­ren­de snak fra den dan­ske cy­kel­boss. Den slags, der skal ska­be ro på de in­dre li­ni­er og for­vis­se hol­dets Tour-ud­for­drer om, at kla­ve­ret trods alt stem­mer tæt på en hi­sto­risk dra­be­lig og mund­vands­frem­kal­den­de kon­fron­ta­tion mel­lem The Big Four i skik­kel­se af Chris Froo­me, Al­ber­to Con­ta­dor, Vin­cen­zo Ni­ba­li og Nairo Qu­in­ta­na.

» Som hold be­trag­tet har vo­res ind­løb i den­ne sæ­son væ­ret det bed­ste no­gen­sin­de. Vi vandt de løb, vi ger­ne vil­le – i hvert fald frem til Giro­en – men det var der man­ge for­kla­rin­ger på. Jeg tror, vi må ha­ve brugt vo­res kvo­te af uheld op nu, « kon­sta­te­rer Jeppesen med hen­vis­ning til for­hånds­fa­vo­rit Ri­chie Por­tes to­ta­le fi­a­sko og exit i Giro­en.

Med van­lig sans for at gå ef­ter mar­gi­na­le for­bed­rin­ger hav­de Team Sky med­bragt en stor og rigt ud­sty­ret au­to­cam­per til Giro d’Ita­lia. Og selv om den al­drig nå­e­de slut­desti­na­tion Mila­no med en mand i ly­se­rødt, for­ven­ter Jeppesen at se Chris Froo­me gen­ta­ge num­me­ret i Tour de Fran­ce.

» Det er det bed­ste me­di­estunt, vi no­gen­sin­de har la­vet på Team Sky. Det er helt vildt, hvor me­get om­ta­le vi kun­ne få. Den gav me­re om­ta­le end ryt­ter­ne gjor­de, « gri­ner Jeppesen og ud­dy­ber, hvor­for han tror, idéen er bæ­re­dyg­tig på læn­ge­re sigt.

» Re­elt er det jo ba­re et mo­bi­le ho­me, men folk gik helt i selvsving. Jeg er nu ri­me­lig sik­ker på, at den idé bli­ver ta­get op af an­dre hold, for det gi­ver ba­re god me­ning. Det er ik­ke ra­ketvi­den­skab, men du slip­per for at pak­ke din for­ban­de­de kuf­fert hver dag og kan sove i præ­cis de sam­me om­gi­vel­ser. «

Det kan vi­se sig at væ­re til Chris’ for­del at kom­me lidt underfrankeret til Tour de Fran­ce i den før­ste uge og så li­ge­som kø­re sig ind i lø­bet Car­sten

Jeppesen, tek­nisk di­rek­tør på Team Sky

Chris Froo­me ( i front) er så småt ved at kø­re sig i form til årets Tour de Fran­ce. En af de vig­tig­ste for­be­re­del­ser hed­der Cri­te­ri­um Dauphiné og kø­res fra i dag og den kom­men­de uge.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.