’’

BT - - SPORTEN - Ke­vin Magnus­sen

Jeg tror, den dæk­test, der var plan­lagt, er af­lyst. Nu skal McLa­ren te­ste en dag med Fer­nan­do Alonso og en med Stof­fel Van­do­or­ne

» Så vidt jeg ved, skal jeg al­li­ge­vel ik­ke te­ste i Østrig, « si­ger Magnus­sen til B. T.

» Jeg tror, den dæk- test, der var plan­lagt, er af­lyst. Nu skal McLa­ren te­ste en dag med Fer­nan­do Alonso og en med Stof­fel Van­do­or­ne. Den ene dag er jo re­ser­ve­ret til en ung kø­rer – alt­så Stof­fel – og så har Alonso og Jen­son But­ton en af­ta­le om, at de skal ha­ve en test hver, og Jen­son kør­te ved te­sten ef­ter Spa­ni­ens Grand Prix. Jeg får en test- dag på et an­det tids­punkt, men li­ge nu er det ik­ke af­gjort hvor el­ler hvor­når. Pla­ner­ne er ik­ke på plads, så jeg kan ik­ke si­ge me­re. «

Jag­ter sponso­rer

Nyhe­den om, at Ke­vin Magnus­sen nu ik­ke ser ud til at få en of­fi­ci­el For­mel 1- test i re­sten af 2015, kom­mer ef­ter, Ron Den­nis i sid­ste uge var i Dan­mark for at mø­de po­ten­ti­el­le sponso­rer ved et stort er­hvervs- ar­ran­ge­ment i Kø­ben­havn.

» Be­sø­get i Kø­ben­havn var Rons må­de at støt­te mig på, « si­ger Magnus­sen.

» Han kan ik­ke gø­re så me­get an­det li­ge nu – det er ik­ke mu­ligt at gi­ve mig tid bag rat­tet, og han kan ik­ke hjæl­pe mig ind i et an­det team midt på sæ­so­nen, « si­ger Magnus­sen og fort­sæt­ter:

» Så han hjæl­per mig til at sæt­te en god pak­ke sam­men. Al­le kørere i For­mel 1 har en kom­merci­el vær­di, og hvis du som en god ra­cer­kø­rer og­så har nog­le sponso­rer i ryg­gen, sti­ger din vær­di. Det er det, Ron prø­ver at hjæl­pe mig med. Og han har jo et navn og en po­si­tion, så der er vægt bag, når han si­ger, at jeg er værd at sat­se på. Den støt­te har jeg brug for li­ge nu, og jeg sæt­ter stor pris på, at han har gi­vet mig den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.