En mil­li­ard for 0,3 se­kund

BT - - SPORTEN -

LEWIS HA­MILT­ON HAR for ny­lig ind­gå­et en ny kon­trakt med Mer­ce­des, der be­ty­der, at han kø­rer for tea­met frem til ud­gan­gen af 2018. Løn­nen for den tre­åri­ge aft ale er an­gi­ve­ligt om­kring en mil­li­ard kro­ner, og eng­læn­de­ren er der­med den bedst be­tal­te kø­rer i For­mel 1- fel­tet. Og en af de bedst be­tal­te sport­s­folk i ver­den over­ho­ve­det.

Mil­li­ard- løn­nen har få­et man­ge til at knur­re over, at For­mel 1- kø­rer­ne – i hvert fald de bed­ste af dem – er over­be­tal­te. Og der er dem, der un­drer sig over, at Ha­milt­on nu får fem gan­ge så me­get i løn som sin ar­bejds­gi­ver, den øver­ste chef for Mer­ce­des- kon­cer­nen, Die­ter Zets­che.

Men der er ( mindst) tre go­de grun­de til Ha­milt­ons mil­li­ard­hy­re. FOR DET FØR­STE hand­ler det om ud­bud og eft er­spørgsel. Ha­milt­on, der selv har for­hand­let sin nye kon­trakt på plads, og Mer­ce­des’ For­mel 1- chef, To­to Wol­ff , har snak­ket frem og til­ba­ge i må­neds­vis, in­den de blev eni­ge. Som Wol­ff sag­de: ’ Lewis får præ­cis dét, vi me­ner, han er værd.’

FOR DET AN­DET er det ik­ke kun Ha­milt­ons ev­ner bag rat­tet af For­mel 1- ra­ce­ren, Mer­ce­des be­ta­ler for. Den ty­ske bil­fa­brik er blandt an­det med i For­mel 1 for at ska­be sig et ungt ima­ge. Mer­ce­des’ ga­de­bi­ler sæl­ges pri­mært til mod­ne men­ne­sker ( el­ler taxa­vogn­mænd), og man vil ger­ne ha­ve fat i et yn­gre pu­bli­kum. Her me­ner kon­cern­le­del­sen åben­bart, at Lewis Ha­milt­on – med si­ne di­a­mantø­re­rin­ge, guld­kæ­der, hip­hop- ven­ner og po­p­sild- kæ­re­ster – kan hjæl­pe. Og uan­set om man kan li­de hans stil el­ler ej: Lewis Ha­milt­on er i dag den i særklas­se mest kend­te og ’ hip­pe’ For­mel 1- kø­rer i ver­den.

’ Ima­ge’, der op­byg­ges over en år­ræk­ke og grund­læg­ges på grand­prix- sej­re og VM- tit­ler, er og­så en af de vig­tig­ste år­sa­ger til, at McLa­ren- Hon­da år­ligt sæt­ter fl ere hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner ind på Fer­nan­do Alonsos kon­to. Spa­ni­e­ren vir­ker jo ik­ke mar­kant hur­ti­ge­re i for­hold til Jen­son But­ton, end Ke­vin Magnus­sen var i 2014. Men ’ ima­ge’ ( plus er­fa­ring og tek­nisk ind­sigt) sik­rer al­li­ge­vel Alonso en tre­cif­ret mil­li­onløn – mens McLa­ren- boss Ron Den­nis snak­ker om, at dan­ske sponso­rer skal kom­me med et to- el­ler tre­cif­ret mil­li­onbe­løb for at sik­re Magnus­sen en ny For­mel 1- chan­ce.

OG EN­DE­LIG ER der den tred­je og må­ske vig­tig­ste grund til, at Ha­milt­on bli­ver mil­li­ar­dær på ba­re tre år: Med sin nu­væ­ren­de form er han i me­get run­de tal om­kring 0,3 se­kund hur­ti­ge­re pr. om­gang end re­sten af fel­tet. Og Mer­ce­des- le­del­sen ved godt, hvad det vil ko­ste i ar­bejds­ti­mer, vind­t­un­nel­for­søg og si­mu­la­tions- tests, hvis de skal fi nde 0,3 se­kund i bi­len.

På den bag­grund vir­ker en mil­li­ard for Ha­milt­ons 0,3 se­kund fak­tisk bil­ligt.

Selv­om Lewis Ha­milt­on scorer i om­eg­nen af en mia. kr. i løn fra Mer­ce­des over de næ­ste tre år, er han al­le pen­ge­ne værd, da han ap­pel­le­rer til det un­ge pu­bli­kum, den ty­ske bil- gi­gant ger­ne vil ha­ve fat i. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.