’ NU SKAL DET VÆ­RE'

Novak Djoko­vic får i eft er­mid­dag for tred­je gang chan­cen for at sik­re sig sin før­ste ’ ca­re­er Grand Slam’ og der­med skri­ve sig ind i idræt­tens hi­sto­ri­ebø­ger. Men først skal Sta­nislas Wawrinka be­sej­res

BT - - SPORTEN - Thomas Idskov idskov@spor­ten.dk

Skal tred­je gang og­så væ­re lyk­kens gang for Novak Djoko­vic?

Det får al­ver­dens ten­nis­fans sva­ret på i eft er­mid­dag, når den 28- åri­ge ser­bi­ske ten­nis­spil­ler du­el­le­rer mod den to år æl­dre schweizer i French Opens her­re­sing­le- fi na­le.

For vin­der Novak Djoko­vic, skri­ver han sig ind i idræt­tens hi­sto­ri­ebø­ger ved som den blot ot­ten­de at sik­re sig en ’ ca­re­er Grand Slam’ - fi na­le­sej­re i de fi re Grand Slam­tur­ne­rin­ger i Mel­bour­ne, Pa­ris, London og New York.

» Nu skal det væ­re. Det vil væ­re en stor drøm, der går i op­fyl­del­se, hvis det lyk­kes, « si­ger Novak Djoko­vic, der to gan­ge tid­li­ge­re har har haft mu­lig­he­den for at sik­re sig en ’ ca­re­er Grand Slam’, men hver gang tabt til Ra­fa­el Na­dal.

Novak Djoko­vic kva­li­fi - ce­re­de sig til fi na­len, da han i et dra­ma over to da­ge send­te An­dy Mur­ray ud af tur­ne­rin­gen.

Men eft er han hav­de vun­det de to før­ste sæt 6- 3, 6- 3, tab­te han tred­je sæt 5- 7.

Kam­pen blev i går eft er­mid­dag gen­op­ta­get i fj er­de sæt ved stil­lin­gen 3- 3.

Det lig­ne­de en lang og ud­mar­ven­de kamp, da An­dy Mur­ray vandt det 7- 5, men ik­ke de­sto min­dre var Novak Djoko­vic su­veræn i fem­te og af­gø­ren­de sæt, som han vandt 6- 1.

» Det var en be­svær­lig kamp. Jeg be­gynd­te godt, men An­dy kom fl ot til­ba­ge, « lød Novak Djoko­vic’ kort­fat­te­de kom­men­tar, in­den for­be­re­del­ser­ne til fi na­len gik i gang.

Djoko­vic fa­vo­rit

Den tid­li­ge­re dan­ske ten­nislands­holds­spil­ler, Mi­cha­el Mor­ten­sen, der er i Pa­ris som tv- ka­na­len Eu­rosports eks­pert­kom­men­ta­tor, ud­pe­ger Novak Djoko­vic som fa­vo­rit til sej­ren.

» Men Wawrinka skal ik­ke un­der­vur­de­res. Hvis han spil­ler på sam­me ni­veau som mod Ro­ger Fe­de­rer i kvart­fi - na­len, kan han gi­ve ser­be­ren kva­li­fi ce­ret mod­stand, « si­ger han.

Novak Djoko­vic, der er en su­veræn et­ter på ver­dens­rang­li­sten for­an Ro­ger Fe­de­rer, har i årets før­ste må­ne­der væ­ret i for­ry­gen­de form:

Bort­set fra de to ne­der­lag han har ind­kas­se­ret i fi na­len ved ATP- tur­ne­rin­gen i Du­bai mod Ro­ger Fe­de­rer og i kvart­fi na­len i Do­ha mod Ivo Kar­lovic, har han si­den års­skift et vun­det Grand Slam­tur­ne­rin­gen Au­stra­li­an Open samt ATP- tur­ne­rin­ger­ne i Rom, Mon­te Car­lo, Mi­a­mi og In­di­an Wells.

Hvad an­går Sta­nislas Wawrinka, har sæ­so­nen væ­ret me­re pro­ble­ma­tisk.

Gan­ske vist ind­led­te han den med at vin­de ATP- tur­ne­rin­ger­ne i så­vel Chen­nai som Rot­ter­dam. Men si­den har en se­mi­fi na­le i Rom væ­ret bed­ste re­sul­tat.

Rod i kulis­sen

Det­te kan skyl­des det æg­te­skabs­dra­ma, han på hjem­me­fron­ten har væ­ret im­pli­ce­ret i med sin nu for­hen­væ­ren­de sam­le­ver, Il­ham.

» Vi har nydt 10 dej­li­ge år sam­men med op- og ned­t­u­re, som al­le op­le­ver. Men nog­le gan­ge er li­vet me­re ud­for­dren­de, end man kan hå­be på. Vi har al­tid for­søgt at le­ve vo­res liv som et hold og en fa­mi­lie til trods for de ud­for­drin­ger, vi har op­le­vet som føl­ge af min kar­ri­e­re. Desvær­re er det­te ik­ke læn­ge­re mu­ligt, « sag­de han i pæ­ne ven­din­ger i en pres­se­med­del­el­se.

Der gik ik­ke lang tid, før Il­ham i knapt så pæ­ne ven­din­ger kom­men­te­re­de Sta­nislas Wawrinkas ud­mel­ding.

» Al­le spil­le­re, der er ran­ge­ret over ham, hånd­te­rer fa­mi­li­e­li­vet me­get godt. Hans usta­bi­li­tet og øn­ske om at få sin fri­hed til­ba­ge er år­sa­gen, og jeg bli­ver nødt til at for­tæl­le, at de gen­tag­ne, barn­li­ge løg­ne samt det fø­lel­ses­mæs­si­ge for­ræd­de­ri end­te med at smadre den til­lid, jeg hav­de til ham, « sva­re­de Il­ham bit­tert til­ba­ge, hvor­eft er Sta­nislas Wawrinka i de fem eft er­føl­gen­de tur­ne­rin­ger løb ind i uven­te­de ne­der­lag til upå­ag­te­de spil­le­re somRo­bin Haa­se og Adrian Man­na­ri­no.

Novak Djoko­vic og Sta­nislas Wawrinka har mødt hin­an­den 20 gan­ge tid­li­ge­re. I dis­se kam­pe er schweize­ren kun gå­et fra ba­nen som vin­der tre gan­ge.

Nu skal det væ­re. Det vil væ­re en stor drøm, der går i op­fyl­del­se, hvis det lyk­kes

Novak Djoko­vic

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.