Su­veræ­ne Se­re­na

BT - - SPORTEN - TEN­NIS- HI­STO­RIE Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Se­re­na Wil­li­ams er tæt på at kun­ne skri­ve ten­nis­hi­sto­rie.

For med sej­ren i en un­der­hol­den­de og dra­ma­tisk da­mesing­le- fi na­le på 6- 3, 6- 7, 6- 2 ved French Open over Lucie Sa­fa­rova, har hun nu ero­bret ik­ke fær­re end 20 Grand Slam- sing­le­tit­ler, og mang­ler der­med ’ kun’ fi re i at tan­ge­re au­stra­li­e­ren Mar­ga­ret Courts re­kord på 24.

» Det er uvir­ke­ligt. Da jeg be­gynd­te at spil­le ten­nis, hav­de jeg al­drig i min vil­de­ste fan­ta­si fo­re­stil­let mig, at jeg skul­le vin­de så man­ge tit­ler, « sag­de 33- åri­ge Se­re­na Wil­li­ams eft er kam­pen.

I før­ste sæt, der blot va­re­de 31 mi­nut­ter, blev hun eft er en su­veræn ind­sats no­te­ret for ik­ke fær­re end 13 vin­der­slag mod sin mod­stan­ders fem.

Det lig­ne­de en sik­ker Wil­li­ams- sejr, da hun i an­det sæt brag­te sig for­an 4- 1.

Men så tog kam­pen en over­ra­sken­de ven­ding. Lucie Sa­fa­rova brød til­ba­ge, kom for­an 5- 4 og sik­re­de sig sæt­tet ved at vin­de den af­slut­ten­de tie­bre­ak 7- 2.

Tjek­kens optur fort­sat­te i tred­je sæt, hvor hun for­an 2- 0 lig­ne­de en vin­der.

Det lod Se­re­na Wil­li­ams, der op til fi na­len hav­de væ­ret syg­doms­ramt, sig dog ik­ke slå ud af. Tak­ket væ­re stor og høj­rø­stet fi ght, der blandt an­det ko­ste­de hen­de en ad­var­sel for at ban­de, sik­re­de hun sig sej­ren og den til­hø­ren­de præ­mie­check på in­tet min­dre end 1,8 mio. eu­ro ( cir­ka 13,5 mio. kr.).

Hil­sen fra Woz­ni­a­cki

» Det var en me­get kom­pli­ce­ret kamp for mig. Sa­fa­rova spil­le­de ag­gres­sivt, og var op­pe med et bre­ak i tred­je sæt. Jeg er me­get stolt over, at jeg nu har vun­det tre tit­ler på French Opens grus, der oft e har voldt mig pro­ble­mer, « sag­de Se­re­na Wil­li­ams, der straks ef­ter fi na­len modt­og den­ne Twit­ter-be­sked fra sin dan­ske ve­nin­de, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki:

» Du er en stor in­spira­tion. Til­lyk­ke ba­be! «

Nu kan Se­re­na Wil­li­ams be­gyn­de for­be­re­del­ser­ne til næ­ste Grand Slam- tur­ne­ring, Wim­b­ledon, der ind­le­des 29. ju­ni i London.

Her vil ver­dens­rang­li­ste- et­te­ren og­så væ­re fa­vo­rit.

» Se­re­na Wil­li­ams im­po­ne­rer mig. Hun er i øje­blik­ket ver­dens su­verænt bed­ste da­mesing­le- spil­ler. Men i ste­det for at hvi­le på laur­bær­re­ne, fort­sæt­ter hun med at ud­for­ske spil­let og for­bed­re si­ne slag, « si­ger den tid­li­ge­re dan­ske ten­nislands­holds­spil­ler, Mi­cha­el Mor­ten­sen, der be­fi nder sig i Pa­ris som tv­sta­tio­nen Eu­rosports eks­pert­kom­men­ta­tor.

Se­re­na Wil­li­ams vandt da­mesing­le- fi­na­len ved French Open over Lucie Sa­fa­rova. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.