FAK­TA OM LØ­BET

BT - - SPORTEN -

CRI­TE­RI­UM DAUPHINÉ reg­nes for et af de vig­tig­ste for­be­re­del­ses­løb til Tour de Fran­ce. I 2015- ud­ga­ven er der lagt fo­kus på at gi­ve ryt­ter­ne en fors­mag på, hvad der ven­ter i juli må­ned, når det går løs i al­le eta­pe­løbs mo­der. Cri­te­ri­um Dauphiné kø­res fra 7.- 14. ju­ni.

DE FØR­STE TRE eta­per vil væ­re re­la­tivt til­for­la­de­li­ge, men hold­kørs­len er en vig­tig test med hen­blik på at få træ­net i di­sci­pli­nen, in­den man­ge af ryt­ter­ne skal i sving i Tour de Fran­ce på 9. eta­pe.

EF­TER DE IND­LE­DEN­DE ma­nøv­rer går det løs i Al­per­ne. Fem­te eta­pe er en ek­sakt ko­pi af 17. eta­pe i årets Tour, og 7. eta­pe er med si­ne seks tin­der en af de da­ge, hvor man vir­ke­lig kan fin­de ud af, hvor man står.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.