TAKTISK OP LÆG

BT - - NYHEDER -

AT­TI­TU­DE

Me­re FREM PÅ T ÆERNE en di s id­ste du el. Husk, du er bag­ud 0 –1. Gå t il Hel­le T hor­ning- Sch­midt ( HTS) med det sam­me, men g lem i kke for skel­len på k øn­ne­ne - s om mand skal du t il en­hver t id op­fø­re dig pæ­ne­st. ele­gant Du må ger ne - på en må­de - dril­le hen­de med de 9 løft er der al­drig fra sid­ste valg­kamp, blev til no­get. Men over­driv al­drig vok­sen­mob­ning - over­lad den tun­ge til di­ne løjt­nan­ter uden for tv- stu­di­et.

OF­FEN­SIV

Ud­læn­din­ge­om­rå­det skal ge­nero­bres. For før ste gang i 1 5 år er S me d her. Det er enormt vig­tigt for he­le valg­kam­pen, at du kom­mer til­ba­ge på den ba­ne­halv­del. For­klar væl­ger­ne, HTS BLUFFER,at og at du er den æg­te ga­rant for en eff ek­tiv ud­læn­din­gepo­li­tik. Det hand­ler ik­ke om, hvem der kan l uk­ke g ræn­ser­ne mest. Men der imod om,hvem der k an find e den nye, smar­te løs­ning på det sam­me, gam­le pro­blem.

DE­FEN­SIV

Du skal væ­re det nor­ske lands­hold med en s ik­ker de­fen­siv, men l ur på kon­tra­bol­de­ne. VÆR STATS­MAND SAGTIG, nør-det­gå ind i sub­stan­sen og vær og tek­nisk. Hvis HTS bli­ver for ag­gres­siv med hur­ti­ge, rap­pe replik­ker, så træk tempoet ud: Be­nyt et lavt to­ne­le­je og sig no­get dybt al­vor­ligt - ger-neom k ræft be­hand­ling, hvor du er st ærk - s om hun ik­ke kan sva­re på med en kvik be­mærk­ning. igen

LUR PÅ HUL­LER i hen­des for­svar og slå til: Ra­di­ka­le mel-din­ger,ud­læn­din­ge­om­rå­det Ven­stres so­lo- og b oligskat­ten. De dan­ske hus­hold­nin­gers øko­no­mi hvi­ler på mur­sten - der­for er bo­ligskat­ter no­get af det, som væl-ger­ne­fryg­ter al­ler­mest.

PA S PÅ

DIT TEMPER AMENT. Du må for a lt i v er­den i kke b li­ve koldt vand i blo­det ag gres­siv. Sl å og tæl til 10, hvis HTS dril­ler dig med, Dan­mark i r ui­ner at du eft er­lo d et i 2 011. Du må i kke l ig­ne en ‘ olm t som om, hun yr’ mens HTS ser har det godt. ud Dit bag­land sk ri­ger på, at du sk al an­gri­be HTS på lø ft ebrud - men l væ­re. ad DU SK AL HA­VE FAT I T VIVLERNE, og dem nå r du bedst ved at la­de væ­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.