Jer­n­ring om Born­holm

De før­ste ty de­li­ge tegn på det øge­de ter­r­or­be­red­skab i for­bin­del­se med Fol­ke­mø­det på Born­holm blev syn­li­ge i we­e­ken­den

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

TERRORFRYGT

Nor­malt for­bin­der man Born­holm med som­mer, sol og af­slap­pe­de turi­ster, men henover we­e­ken­den er idyl­len ble­vet an­der­le­des se­ri­øs, eft er Born­holms Po­li­ti har lagt en jer­n­ring om øen. Det er den før­ste ty de­li­ge sik­ker­heds­for­an­stalt­ning, in­den Fol­ke­mø­det be­gyn­der tors­dag.

Fle­re uni­for­me­re­de be­tjen­te i skud­sik­re ve­ste har ta­get op­stil­ling på Røn­ne Havn, hvor bå­de bi­ler og gå­en­de fær­ge­pas­sa­ge­rer bli­ver un­der­søgt, og i Born­holms Luft havn hol­der to be­tjen­te øje med fl ypas­sa­ge­rer­ne.

500 be­tjen­te ind­kaldt

» Vi har iværk­sat et 100 pro­cents til­syn med al­le in­drej­sen­de. Vi kig­ger eft er mistæn­ke­li­ge per­so­ner, en­ten i op­før­sel el­ler de ting de med­brin­ger, men vi kig­ger ik­ke no­get igen­nem uden en kon­kret mi­stan­ke, « si­ger Mikael Schollert, der er kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig ved Born­holms Po­li­ti.

Til­sy­net be­gynd­te fre­dag aft en og slut­ter først, eft er de sid­ste gæ­ster har for­ladt Fol­ke­mø­det på søn­dag.

Kon­trol­len med de in­drej­sen­de kom­mer i kølvan­det på det for­hø­je­de ter­r­or­be­red­skab eft er ter­r­or­hæn­del­ser­ne i Pa­ris og Kø­ben­havn tid­li­ge­re på året, sam­ti­dig med at Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet har in­vi­te­ret den is­lam- kri­ti­ske hol­land­ske po­li­ti­ker Ge­ert Wil­ders til Fol­ke­mø­det i Al­lin­ge lør­dag den 13. ju­ni.

Bli­ver pak­ket me­re ind

» Det bli­ver ik­ke be­svær­ligt at be­væ­ge sig rundt på øen, men sel­ve Al­lin­ge bli­ver pak- ket me­re ind end tid­li­ge­re år. Cir­kus­plad­sen i Al­lin­ge bli­ver spær­ret helt af, så der ik­ke kom­mer tra­fi k ind til sel­ve Fol­ke­mø­det, « si­ger Schollert.

Han vil ik­ke af­slø­re, hvor man­ge be­tjen­te der er ind­kaldt til at pas­se på gæ­ster­ne un­der Fol­ke­mø­det, men iføl­ge BTs kil­der er der tæt ved 500 be­tjen­te på øen mod nor­malt 50. På Al­me­gårds Ka­ser­ne er der ind­ret­tet 80 be­bo­el­ses­con­tai­ne­re til de man­ge ek­stra be­tjen­te.

» Vi får hjælp fra al­le lan­dets po­li­tik­red­se og Rigs­po­li­ti­et, så vi er til­stræk­ke­ligt mand­skab, « for­sik­rer Mikael Schollert.

Fle­re uni­for­me­re­de be­tjen­te i skud­sik­re ve­ste har ta­get op­stil­ling på Røn­ne Havn, hvor bå­de bi­ler og gå­en­de fær­ge­pas­sa­ge­rer bli­ver un­der­søgt.

Fo­to: Mor­ten Brand­borg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.