Re­stau­ra­tør har få­et 1300 afl ys­nin­ger

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

AFBUDSREGN

Det er væl­tet ind med afb ud til Fol­ke­mø­det på Born­holm, si­den stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ud­skrev fol­ke­tings­val­get 27. maj.

Dan­sker­ne skal til stem­m­eur­ner­ne 18. ju­ni, og fol­ke­tings­med­lem­mer­ne pri­o­ri­te­rer at fø­re valg­kamp hos de­res lo­ka­le væl­ge­re frem for at del­ta­ge i fest­lig­he­der­ne på Born­holm. Iføl­ge Al­tin­get har 47 fol­ke­tings­med­lem­mer og mi­ni­stre meldt de­res an­komst til Fol­ke­mø­det i år. Til sam­men­lig­ning be­søg­te 127 fol­ke­tings­med­lem­mer Fol­ke­mø­det i 2014.

De man­ge afb ud kan mær­kes hos de er­hvervs­dri­ven­de på Born­holm, for­di man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner og­så har meldt afb ud i kølvan­det på po­li­ti­ker­nes fra­vær. Re­stau­ra­tør Cas­per Røn­ne- Han­sen dri­ver gour­metre­stau­ran­ten ’ Hos Cas­per’ i Born­holms Luft havn, og han har ty­de­ligt kun­net mær­ke po­li­ti­ker­nes afb ud.

» Jeg fi k afb estil­lin­ger på godt 1.300 ku­ver­ter to da­ge eft er, at val­get var ud­skre­vet. Jeg sy­nes, det er ær­ger­ligt, de bli­ver væk, de ser ik­ke det stør­re per­spek­tiv i Fol­ke­mø­det, « si­ger Cas­per Røn­neHan­sen.

I Al­lin­ge har man dog ik­ke sto­re pro­ble­mer med afb ud. Det si­ger vi­ka­ri­e­ren­de turist­chef Al­lan Sten­der. Han dri­ver selv pen­sio­nat i by­en.

» Der har væ­ret nog­le få aflys­nin­ger rundt om i by­en, men de hul­ler, der er op­stå­et, er ble­vet er­stat­tet af nye til­mel­din­ger. Jeg ved så ik­ke, hvor stort pro­ble­met er an­dre ste­der på øen, men over­nat­nings­mæs­sigt er vi fi nt med her­op­pe, « si­ger han.

Re­stau­ra­tør Cas­per Røn­neHan­sen har ty­de­ligt kun­net mær­ke po­li­ti­ker­nes af­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.