Vo­res de­mo­kra­ti skal ple­jes hver dag

ME­NER

BT - - DEBAT -

Vi er midt i en valg­kamp, som kom­mer til at af­gø­re sam­men­sæt­nin­gen af det kom­men­de fol­ke­ting. Vi har ret til at bru­ge vo­res stem­me, vi kan sæt­te kryd­set, hvor vi vil, og vo­res valg har be­tyd­ning. Det er de­mo­kra­tiets vig­tig­ste og smuk­ke­ste pe­ri­o­de, vi op­le­ver li­ge nu. An­dre ste­der på klo­den har men­ne­sker ik­ke den mu­lig­hed for at bli­ve hørt, som vi har. SET I DET lys er det trist at hø­re de is­la­mi­sti­ske rø­ster, der di­rek­te op­for­drer mus­li­mer til ik­ke at stem­me ved val­get. Når en tals­mand for or­ga­ni­sa­tio­nen Kal­det til Is­lam si­ger, at Dan­mark ik­ke er et de­mo­kra­ti, men ’ en dik­ta­tur­stat’ med stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) som dik­ta­tor, er det med til at gø­re hver­da­gen svær for det fl er­tal af mus­li­mer, som ger­ne vil le­ve et helt al­min­de­ligt liv og væ­re en del af det dan­ske de­mo­kra­ti. DE VAN­VIT­TI­GE UD­FALD har ført til en sand kap­pe­strid mel­lem po­li­ti­ke­re i valg­kam­pen om at si­ge de grim­me­ste ord og ret­te den skar­pe­ste kri­tik mod is­la­mi­ster­ne. Ledsa­get af di­ver­se be­skyld­nin­ger om, hvis an­svar det er, at der går sa­la­fi ster rundt og do­ce­rer den slags an­ti­de­mo­kra­ti­ske hold­nin­ger. HEL­DIG­VIS ER DER og­så kan­di­da­ter, der har gjort det til en mær­kesag at ta­ge den di­rek­te kon­fron­ta­tion med mus­li­mer, der ik­ke vil stem­me til val­get af re­li­gi­øse grun­de. Dis­se kan­di­da­ters ind­sats er pris­vær­dig.

Vi vær­ner om yt­rings­fri­he­den, men skal sam­ti­dig ha­ve mo­det til at ud­for­dre de an­ti­de­mo­kra­ti­ske hold­nin­ger, når de duk­ker op. I me­di­er­ne, på ar­bejds­plad­ser, el­ler når de spi­rer al­le­re­de i fol­ke­sko­len. Be­rø­rings­angst og tavs­hed kom­mer vi in­gen veg­ne med.

De se­ne­ste da­ges de­bat be­kræft er, at vo­res de­mo­kra­ti er en stør­rel­se, der skal pas­ses og ple­jes. Og­så når der ik­ke er valg­kamp. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.