VI HAR VEN­TET PÅ DIG, SKAT ’’

Et vel­kendt valg­te­ma er til­ba­ge, men sty rke­for­hol­det om­kring det er for­an­dret

BT - - DEBAT -

Til stor ir­ri­ta­tion for de øv­ri­ge par­ti­er i rød blok lan­ce­re­de De Ra­di­ka­le i går et skat­teud­spil - oven i kø­bet et, der rø­rer ved det næ­ste sto­re ta­bu ( eft er eft er­løn­nen) i dansk po­li­tik, nem­lig bo­ligskat­ten. Sam­ti­dig kri­ti­se­rer øko­no­mer Ven­stres skat­teud­spil. MOR­TEN ØSTER­GAARD VIL gi­ve skat­te­let­tel­ser bå­de i top og bund for 13 mia. kr. al­le­re­de i den kom­men­de valg­pe­ri­o­de. De Ra­di­ka­le vil sæn­ke mar­gi­nalskat­ten til 50 pct. Det er nyt. Det er i øv­rigt den før­ste af Sø­rens Pinds 10 li­be­ra­le te­ser. Fi­nan­si­e­rin­gen skal bl. a. ske gen­nem re­for­mer, som først præ­sen­te­res se­ne­re, og bl. a. ved at hæ­ve græn­sen for fri­plads i dag­in­sti­tu­tio­ner og ta­ge bør­ne­check­en fra de ri­ge­ste, og så næv­ner Mor­ten Øster­gaard og­så det po­li­tisk ta­bu­i­se­re­de ord ’ bo­ligskat’. Det er fak­tisk godt pak­ket, så de sto­re skat­te­let­tel­ser - og­så i top­pen - ta­ler til bor­ger­li­ge væl­ge­res hjer­ter - nok og­så me­re end Ven­stres ud­spil. Men med bo­ligskat – og ’ de bre­de­ste skul­dre skal bæ­re’ – ta­ler Øster­gaard til den klas­si­ske rø­de væl­ger. Det er vær­dipo­li­tik. Og den slags gør som re­gel ondt på no­gen.

MAN SKAL NO­TE­RE sig, at den før­ste

BER­TEL HAAR­DER S- re­ak­tion på De Ra­di­ka­les skat­teud­spil kom fra fi nans­mi­ni­ster Cory­don, som ik­ke blot sag­de, at det var vel­kendt ra­di­kal po­li­tik, for der­eft er at præ­ci­se­re, hvad re­ge­rin­gens po­li­tik er. Det har el­lers væ­ret en eff ek­tiv op­skrift på, hvor­dan S hånd­te­rer so­lo­mel­din­ger fra det an­det re­ge­rings­par­ti. I går mor­ges kun­ne man i ste­det læ­se ord som ’ skævt’ og ’ in­gen gang på jord’ fra Bjar­ne Cory­don i Ber­ling­s­ke. Det si­ger no­get om, hvor po­ten­ti­elt ska­de­ligt for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne det ra­di­ka­le ud­spil er. Og­så En­heds­li­sten mar­ke­re­de sin kraft ige mod­stand ved at stil­le spørgs­måls­tegn ved, om De Ra­di­ka­le over­ho­ve­det hø­rer hjem­me i re­ge­rin­gen, hvis den op­når gen­valg. FRA VEN­STRE, DER selv går til valg på mas­si­ve skat­te­let­tel­ser, var man ik­ke sen til at hil­se skat­te­de­bat­ten vel­kom­men. Fra Kri­sti­an Jensen lød det fl uks: ’ Det er uhørt, at to par­ti­er, der si­ger, de går til valg sam­men, er ue­ni­ge på så fun­da­men­tale om­rå­der. Der er in­gen ste­der, ud­over det at bru­ge fl ere pen­ge på den off ent­li­ge sek­tor, at De Ra­di­ka­le og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kan bli­ve eni­ge.’ DET ER NEM­LIG en vel­kendt ue­nig­hed mel­lem de to re­ge­rings­par­ti­er, som før har væ­ret blandt Ven­stres stær­ke­ste kort i valg­kam­pe. Og­så De Kon­ser­va­ti­ve gen­ken­der den mu­lig­hed. Bri­an Mik­kel­sen sag­de bl. a.: ’ Det er rent Ko­mi­ske Ali, det her. For­sla­get vil ven­ner­ne ov­re i Al­ter­na­ti­vet og En­heds­li­sten ik­ke væ­re med til. Mor­ten Øster­gaard vil til gen­gæld hæ­ve bo­ligskat­ter­ne, så de hårdt­pres­se­de bo­li­ge­je­re i end­nu hø­je­re grad skal fryg­te for, om de kan bli­ve bo­en­de i de­res hjem.’ Ue­nig­hed i rød blok og en skræk ja­get i bo­li­ge­jer­ne. Det er et an­greb, de blå kan på ry­grad­den. NO­GET ER DOG for­an­dret. F. eks. det, at Ven­stre selv så en­ty­digt sat­ser på skat­te­let­tel­ser i bun­den, som nog­le øko­no­mer har kaldt ’ uhy­re dyrt’. Hvis blå blok vin­der val­get, har Øster­gaard bragt sig selv i spil til at del­ta­ge i en stor skat­tere­form med blå blok, men hvor al­le par­ti­er, und­ta­gen Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti, vil træk­ke skat­te­de­bat­ten opad i skat­te­sy­ste­met, bl. a. for­di det er der, man fi nder det stør­ste øge­de ar­bejds­ud­bud for fær­re­st pen­ge. Og før man af­vi­ser det ra­di­ka­le ud­spils gang på jord, skal man hu­ske, at de fak­tisk fi k gen­nem­ført sto­re de­le af den skat­tepo­li­tik, de gik til valg på i 2011, i re­ge­rin­gens skat­tere­form i 2012. Den­gang i 2011 skød So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne dem og­så ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.