Sam­let vur­de­ring

BT - - NYHEDER -

Hel­le Thor­ning- Sch­midt le­ve­rer end­nu en of­fen­siv om­gang, som hun me­get sik­kert kø­rer hjem. Men hun for­mår sam­ti­dig at til­pas­se sin de­bat­stil på nog­le få, men af­gø­ren­de om­rå­der, f. eks. an­er­ken­der hun Lars Løk­kes re­sul­ta­ter på sund­hed­om­rå­det og slip­per i det he­le ta­get godt igen­nem de­bat­tens svæ­re­ste punk­ter for hen­de, nem­lig bo­ligskat, det sti­gen­de an­tal asylan­sø­ge­re og ik­ke mindst sund­heds­om­rå­det. Hun kom­mer stærkt i of­fen­si­ven på em­net so­ci­al dum­ping, men for­søm­mer at gø­re det kon­kret. Det er trods alt et be­greb, som er lidt dif­fust. Li­ge­som hun hel­ler ik­ke fuldt ud får ud­nyt­tet si­ne 39 mia. kr. til vel­færd. Der kun­ne hun med for­del bli­ve me­re kon­kret. Hen­des de­bat­stil vil igen bli­ve et te­ma. Af­bry­der hun for me­get, el­ler er hun ba­re tændt?

Søs Ma­rie Serup, BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor

Den­ne gang var det Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der vi­ste, at han vil­le vin­de. Han fik sat nog­le me­get ef­fekt­ful­de stød ind mod Thor­nings tro­vær­dig­hed, bl. a. med sæt­nin­gen ’ jeg er stør­re eks­pert i at hol­de, hvad jeg lover’. Sam­ti­dig var han me­get kon­kret og med­brag­te f. eks. et håndslag om, at der ik­ke skal spa­res på dag­pen­ge­ne, og øn­ske­de at la­ve en af­ta­le med S. Jo fle­re gan­ge Løk­ke får sagt ’ hvis jeg li­ge må ta­le ud’, des me­re ef­fekt­fuldt bli­ver det. Han har fun­det en løs­ning på at få Thor­nings de­bat­stil til at ar­bej­de imod hen­de. Der­for vin­der han de­bat­ten med et mu­le­hår. MEN og det er et me­get stort ’ men’, han kan godt kom­me til at ta­be ef­ter­spin­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.