Skin­ger to­ne i de­bat­ten

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

TVIV­LER­NE

Stats­mi­ni­ster og S- par­ti­for­mand Hel­le Thor­ningS­ch­midt og hen­des po­li­ti­ske førsteud­for­drer, Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen, gik til stå­let og skå­ne­de på in­gen må­de hin­an­den un­der den sto­re po­li­ti­ske di­rek­te tv­du­el i af­tes på DR1.

Og hvis der skal pe­ges på en vin­der af de­bat­ten, er det Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Det me­ner i hvert fald en lil­le over­vægt af BTs mi­ni­pa­nel af væl­ge­re, som fra be­gyn­del­sen af valg­kam­pen har væ­ret i tvivl og fort­sat er det om, hvor de skal sæt­te de­res kryds på stem­me­sed­len ved fol­ke­tings­val­get den 18. ju­ni.

De to mand­li­ge med­lem­mer af pa­ne­let, Ras­mus Faur­holt og Jesper Han­ni­bal Jensen, som beg­ge er er­klæ­ret bor­ger­li­ge, men end­nu ik­ke ved, hvil­ket par­ti de vil stem­me på, me­ner, at Lars Løk­ke kla­re­de sig klart bedst, for­di han iføl­ge dem var me­re sag­lig og be­va­re­de ro­en un­der de­bat­ten, mens Hel­le Thor­ning in­di­mel­lem vir­ke­de skin­ger og fle­re gan­ge af­brød Løk­ke, når han skul­le for­sva­re sin egen po­li­tik.

» Jeg sy­nes, Løk­ke var en klar vin­der af de­bat­ten. Hel­le Thor­ning var me­get an­grebs­ly­sten, og det blev me­get skin­gert. In­di­mel­lem, når hun af­brød ham, fik jeg as­so­ci­a­tio­ner til en bør­ne­ha­ve­pæ­da­gog, der er i gang med at iret­te­sæt­te et barn. Det brød jeg mig be­stemt ik­ke om, « si­ger Ras­mus Faur­holt.

Fla­be­de

Førs­te­gangs­væl­ge­ren Ce­ci­lie Navn­d­rup Pe­ter­sen me­ner, at Thor­ning kla­re­de sig bedst, men og­så hun me­ner, at Lars Løk­ke var væ­sent­lig bed­re i af­tes end ved den for­ri­ge tv­du­el mel­lem de to.

» Men jeg sy­nes, de beg­ge var ret fla­be­de mod hin­an­den. På den må­de var det me­get me­re in­tenst end sidst, « si­ger hun.

Den 34- åri­ge bu­tiksas­si­stent Ani­ta Sø­gaard si­ger:

» For mig hav­de de­bat­ten in­gen klar vin­der. Jeg sy­nes, de var li­ge dår­li­ge. Men ef­ter at ha­ve hørt Hel­le Thor­ning igen, tror jeg, at jeg - hvis jeg stem­mer på rød blok - hel­le­re vil sæt­te kryds ved SF end ved So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. El­lers bli­ver det Dansk Fol­ke­par­ti, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.