To- årig dræbt af fars gum­mi­ged

En lil­le dreng blev i går eft er­mid­dags dræbt på ste­det, da hans far ved et tragisk uheld kør­te ham over med sin gum­mi­ged

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

TRA­GE­DIE

Fa­mi­liei­dyl blev på et split­se­kund til al­le for­æl­dres vær­ste ma­re­ridt på en lan­de­jen­dom ved Tøn­der i går. En to­årig dreng blev mast un­der en gum­mi­ged og dø­de på ste­det. Fø­re­ren var dren­gens 40- åri­ge far.

» Fa­de­ren til bar­net er går­de­jer, og i for­bin­del­se med, at han ar­bej­de­de på gårds­plad­sen med sin gum­mi­ged og skul­le bak­ke, over­så han, at hans to­åri­ge søn stod ved hju­le­ne, så dren­gen blev kørt over, « si­ger vagt­chef Erik Lind­holdt fra Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti til BNB.

Hjælp til fa­mi­lie og po­li­ti

Fle­re af den nu af­dø­de drengs bedste­for­æl­dre var på går­den, da den tragi­ske ulyk­ke ind­traf om­kring kl. 14.22. Af hen­syn til fa­mi­li­en øn­sker Erik Lind­holdt ik­ke at for­tæl­le, præ­cis hvor ulyk­ken ske­te.

» Jeg be­hø­ver vist ik­ke for­tæl­le, hvor­dan fa­mi­li­en har det. Der er bå­de læ­ge­fag­ligt per­so­na­le og en præst på ste­det for at gi­ve dem kri­se­hjælp, « si­ger vagt­che­fen.

Og­så han selv og kol­le­ger­ne på ulyk­kes­ste­det er på­vir­ke­de af den tragi­ske ulyk­ke.

» Det po­li­ti­per­so­na­le, der var der­u­de, er dybt be­rør­te. Dem vil der og­så bli­ve ta­get hånd om in­ter­nt, « si­ger Erik Lind­holdt.

Po­li­ti­et er ved at un­der­sø­ge de nær­me­re om­stæn­dig­he­der for ulyk­ken.

MAN­DAG 8. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.