Ædt op af flam­mer

Svejs­ning af ame­ri­ka­ner­bil før­te til kæm­pe værk­steds­brand i Oden­se

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk Fo­to: Lo­calEy­es

NED­BRÆNDT

Et 2.000 kva­drat­me­ter stort au­to­værk­sted i Oden­se gik i går op i flam­mer. En ame­ri­ka­ner­bil brød i brand, mens en me­d­ar­bej­der var ved at svej­se den, og der­ef­ter gik det stærkt.

» Plud­se­lig går der ild i bun­den af bi­len, og flam­mer­ne spred­te sig med ly­nets hast. Den 2.000 kva­drat­me­ter sto­re byg­ning var over­tændt af flam­mer og er nu brændt ned til grun­den, li­ge­som 1. sal i en til­stø­de­n­de pri­vat­bo­lig og­så er øde­lagt. Brand­væ­se­net er fort­sat mas­sivt til ste­de, og der er sta­dig røg­ud­vik­ling, men se­ne­ste mel­ding er, at bå­de brand og røg er af­ta­gen­de, « si­ger Kim Munks­gaard, vagt­ha­ven­de ved Fyns Po­li­ti, til BNB.

Værk­ste­det, der lig­ger i den syd­li­ge del af Oden­se i Sel­les­højvæn­get, in­de­holdt gas­fla­sker, og det kan me­get vel ha­ve bi­dra­get til de vold­som­me flam­mer. Myn­dig­he­der­ne send­te en be­red­skabs­med­del­el­se ud, for­di bran­den ud­lø­ste en kraf­tig, sort røgsøj­le, som bred­te sig mod nor­døst – li­ge ind over E20- mo­tor­vej­en.

Den sor­te røg be­væ­ge­de sig i nor­døst­lig ret­ning, mod Hol­luf­gårds­vej, Hvile­højvej, Da­ta­vej, Kær­vej, Kær­væn­get, lød det i be­red­skabs­med­del­el­sen, som først blev af­meldt kort før kl. 18. Selv da hav­de brand­væ­se­net sta­dig ik­ke fuld kon­trol over il­den.

Po­li­ti­et ad­va­re­de og­så mod eks­plo­sions­fa­re på ste­det. Den vars­ling blev dog op­hæ­vet i går ef­ter­mid­dags.

Over­for BT op­ly­ste po­li­ti­et, at brand­væ­se­net vil­le fort­sæt­te med ef­ter­sluk­nings­ar­bej­det nat­ten igen­nem.

Bå­de au­to­værk­ste­det og en til­stø­de­n­de byg­ning brænd­te ned til grun­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.