HAN STÅR IKK

Sa­la­fi­sten, der tord­ne­de på tv, får op­bak­ning fra fle­re. Ik­ke ba­re i Dan­mark, men he­le Eu­ro­pa

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk kaak@ bt. dk

EK­STRE­MIS­ME

Kaa­re Kron­berg Mænd skal la­de skæg­get gro. Kvin­der skal dæk­ke sig til. Og vi skal le­ve som for 1.400 år si­den. Det me­ner et sti­gen­de an­tal un­ge i Dan­mark og i Eu­ro­pa, vur­de­rer nor­ske og dan­ske for­ske­re.

De­bat­ten om ra­bi­a­te og ek­stre­me is­la­mi­sti­ske or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark har ra­set, si­den den er­klæ­re­de sa­la­fist Ad­nan Av­dic lod sig in­ter­viewe af TV2 News fre­dag af­ten. ’ I hel­ve­de med grund­loven’ tord­ne­de han og op­for­dre­de i sam­me in­ter­view mus­li­mer til ik­ke at stem­me ved fol­ke­tings­val­get den 18. ju­ni.

For­kla­rin­gen er, at det kræn­ker pro­fe­ten Muham­med at del­ta­ge i den de­mo­kra­ti­ske hand­ling, lød det fra man­den, der er dansk stats­bor­ger, og som har bo­et i Dan­mark, si­den han var ot­te år gam­mel. Og den dansk- bos­ni­ske sa­la­fist er ik­ke ale­ne med si­ne syns­punk­ter.

Rol­lemo­del­ler

Iføl­ge den kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­kan­di­dat Naser Khader er det ik­ke blot en til­fæl­dig ’ tos­se’, der ta­ler:

» De her mænd er rol­lemo­del­ler for man­ge un­ge. De be­trag­tes ik­ke som tos­ser i mil­jø­et, « ud­tal­te han ef­ter­føl­gen­de iføl­ge mx. dk.

Nu be­ret­ter den nor­ske avis Af­ten­po­sten, at ’ må­let for man­ge un­ge mus­li­mer er at le­ve som i Mel­le­mø­sten for 1.400 år si­den.’

I Nor­ge er ung­domsor­ga­ni­sa­tio­nen Is­lam Net i vækst, og or­ga­ni­sa­tio­nen er i dag med me­re end 2.000 med­lem­mer den stør­ste mus­lim­ske ung­domsor­ga­ni­sa­tion i Nor­ge. Over 15.000 er med i de­res Fa­ce­book- grup­pe. Or­ga­ni­sa­tio­nen kal­der sig ik­ke sa­la­fi­ster, men det gør for­sker­ne.

Nor­ske for­ske­re me­ner, at den nye ten­dens kan ses over he­le Eu­ro­pa, og den er på­vir­ket af de mus­lim­ske sta­ter i Mel­le­mø­sten og især Sau­di- Ara­bi­en, hvor der gæl­der stren­ge mus­lim­ske love. Iføl­ge is­la­mis­me­eks­pert ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, lek­tor, ph. d. Kirsti­ne Sin­clair ser vi i Dan­mark den sam­me ten­dens:

Fron­ter­ne truk­ket hårdt op

» Jeg hæf­ter mig ved, at sa­la­fi­ster og an­dre ek­stre­me i dag har nem­me­re ved at re­k­rut­te­re, og de bli­ver til­sy­ne­la­den­de fle­re og fle­re i be­stem­te ung­doms­mil­jø­er. Så læn­ge der er en krig i Sy­ri­en, og så læn­ge fron­ter­ne er truk­ket hårdt op, så har le­der­ne let­te­re ved at re­k­rut­te­re, « si­ger hun og an­slår, at der er ca. 2.000 per­so­ner i Dan­mark, som i stør­re el­ler min­dre grad bak­ker op om Ad­nan Av­di­cs syns­punk­ter. Der er i run­de tal ca. 264.000 mus­li­mer i Dan­mark. Af de mest ’ hardco­re’ som Ad­nan Av­dic fin­des ca. 1.000 per­so­ner, vur­de­rer is­la­mis­me­eks­per­ten: er mel­lem 4.000 og 6.000 nor­ske mus­li­mer, der prak­ti­se­rer den me­get kon­ser­va­ti­ve ud­ga­ve af is­lam. Til BT for­kla­rer han, at den sa­la­fi­sti­ske ak­ti­vi­tet er sti­gen­de, især på de so­ci­a­le me­di­er.

Lars Gu­le un­der­stre­ger, at selv om de un­ge, der sø­ger mod de ek­stre­me mil­jø­er, sta­dig ud­gør en me­get lil­le del, skal man ha­ve fo­kus på dem.

» Det er ik­ke al­le for­mer for ek­stre­mis­me, som kan el­ler skal as­so­ci­e­res med ter­ror el­ler vold, men ek­stre­me tolk­nin­ger af is­lam kan fun­ge­re som spring­bræt over i de ji­ha­di­ske mil­jø­er. Og der har vi nog­le, som kan tæn­kes at rej­se til Is­la­misk Stat el­ler i vær­ste fald op­træ­de som en­som­me ul­ve i eu­ro­pæ­isk el­ler skan­di­na­visk sam­men­hæng, « si­ger Lars Gu­le.

Hver­ver nye med­lem­mer

Iføl­ge Kirsti­ne Sin­clair for­sø­ger de ek­stre­mi­sti­ske grup­pe­rin­ger at hver­ve nye med­lem­mer på sam­me må­de som de etab­le­re­de po­li­ti­ske par­ti­er. Her spil­ler in­ter­net­tet en sær­lig rol­le, for­di man her kan vi­se stær­ke bil­le­der og blan­de dem med bud­ska­ber, som er let­for­stå­e­li­ge, og som for­stær­ker bud­ska­ber­ne:

Og­så her­hjem­me sø­ger rod­lø­se, mar­gi­na­li­se­re­de un­ge i sti­gen­de grad mod stærkt re­li­gi­øse og ra­di­ka­le mil­jø­er. Og det er ik­ke kun un­ge med an­den et­nisk her­komst end dansk, der dra­ges af de ek­stre­me mil­jø­er. Og­så et­nisk dan­ske un­ge sø­ger hen mod de ra­di­ka­le mil­jø­er, for­kla­rer Kirsti­ne Sin­clair:

» Man ud­tryk­ker til­hør til en mod­kul­tur ved at gå an­der­le­des klædt og læ­re at ci­te­re helt kor­rekt fra Kor­a­nen. Og så er der helt sik­kert og­så en op­le­vel­se af so­ci­al eks­klu­sion - de un­ge, der sø­ger mod dis­se mil­jø­er, fø­ler sig mar­gi­na­li­se­re­de. I de ek­stre­me mil­jø­er fø­ler de et me­get stærkt fæl­les­skab. De tæn­ker og ta­ler om hin­an­den som brød­re. Og hvem har ik­ke brug for brød­re? Det bli­ver en livsstil, og de har en op­fat­tel­se af, at de er bed­re mus­li­mer end an­dre. Det er al­ting i én pak­ke, « si­ger hun.

MAN­DAG 8. JU­NI 2015

Sa­la­fi­sten Ad­nan Av­dic står ik­ke ale­ne med si­ne syns­punk­ter, for­kla­rer for­ske­re fra Dan­mark og Nor­ge.

Ar­kiv­fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.