Po­li­tisk bag­slag

BT - - NYHEDER -

RE­TO­RIK

Re­ak­tio­ner­ne var stær­ke, da po­li­ti­ke­re fra beg­ge si­der af Fol­ke­tin­get kom­men­te­re­de sa­la­fi­sten Ad­nan Av­di­cs ud­ta­lel­ser fre­dag af­ten.

’ Skrid ud af vo­res land, find en øde ø og kom ik­ke til­ba­ge,’ skrev Li­be­ral Al­li­an­ces le­der Anders Samuelsen, mens det fra SFs for­mand Pia Ol­sen Dyhr lød:

» I Dan­mark hol­der vi me­get af vo­res de­mo­kra­ti. Og øn­sker man no­get an­det, så skal man kig­ge sig om ef­ter et an­det sted i ver­den at slå si­ne fol­der. «

Ven­stres stats­mi­ni­ster­kan­di­dat Lars Løk­ke Ras­mus­sen op­for­dre­de sa­la­fi­sten til at rej­se ’ ud af Dan­mark. Find et an­det sted at spre­de di­ne an­ti- de­mo­kra­ti­ske syns­punk­ter.’

’ Dan­sker­ne ha­der os’

Men der er iføl­ge Kirsti­ne Sin­clair, is­la­mis­me­eks­pert ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, en ri­si­ko for, at po­li­ti­ker­nes re­to­rik styr­ker de ra­di­ka­le og ek­stre­me mil­jø­er i Dan­mark:

» Hver gang der er no­gen, der si­ger, at folk med de her syns­punk­ter ’ skal fi­se hjem’ el­ler ’ smi­des ud af lan­det’, vil der væ­re 10 un­ge men­ne­sker, der bru­ger det til at si­ge: ’ Der kan I ba­re se, dan­sker­ne ha­der os.’ De bru­ger den ne­ga­ti­ve om­ta­le i me­di­er­ne til at re­k­rut­te­re, « si­ger Kirsti­ne Sin­clair.

ufjo + kaak

Bå­de Anders Samuelsen fra Li­be­ral Al­li­an­ce og Pia Ol­sen Dyhr ( SF) re­a­ge­rer me­get vold­somt på sa­la­fi­sten Ad­nan Av­di­cs ud­ta­lel­ser fre­dag af­ten på tv. Fo­to: Claus Fi­sker og Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.