Mus­lim­sk Ung­doms­cen­ter

BT - - NYHEDER -

Ud­gør en grup­pe un­ge sa­la­fi­ster i Østjyl­land. Grup­pen be­står af en fast ker­ne på ca. 20 per­so­ner i al­de­ren 15- 25 år og en stør­re grup­pe un­ge på ca. 50- 100 per­so­ner, som del­ta­ger i ar­ran­ge­men­ter, men som ik­ke nød­ven­dig­vis er eni­ge med grup­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.