In­ga væk i 36 da­ge

Den 5- åri­ge pi­ges for­svin­den er en gå­de

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Tvi­is elth@ bt. dk

SPOR­LØST FOR­S­VUN­DET

En du­sør på over 185.000 dan­ske kro­ner er ud­lo­vet i jag­ten på den ty­ske pi­ge In­ga Ge­hri­cke, der på 36. dag er for­s­vun­det spor­løst i de ty­ske sko­ve.

Po­li­ti­et mod­ta­ger dag­ligt nye in­for­ma­tio­ner i sa­gen, men le­der sta­dig ef­ter kon­kre­te spor, der kan brin­ge den 5- åri­ge pi­ge til­ba­ge til sin fa­mi­lie.

Pi­gen be­søg­te med sin fa­mi­lie by­en Sten­dal – midt imel­lem Ber­lin og Han­nover i det cen­tra­le Tys­kland. Hun skul­le tæn­de lej­r­bål i sko­ven, men kom al­drig til­ba­ge. In­ga Ge­hri­cke har væ­ret for­s­vun­det si­den lør­dag af­ten 5. maj om­kring klok­ken 19.30.

Hund­red­vis af po­li­ti­folk, me­re end 40 spe­ci­al­træ­ne­de spor­hunde, fle­re he­li­kop­te­re og me­re end 500 fri­vil­li­ge hjæl­pe­re har i den se­ne­ste må­ned fin­kæm­met sko­ve­ne om­kring by­en Sten­dal.

Tømt fle­re vand­hul­ler og dam­me

Med pla­ka­ter, tv- ef­ter­lys­nin­ger og po­li­tiets egen In­ga- hjem­mesi­de woi­stin­ga. de hå­ber ef­ter­for­sker­ne at kun­ne kom­me tæt­te­re på en sand­hed.

» Vi ved sim­pelt­hen ik­ke, hvad der er sket med hen­de, men vi gør alt for at fin­de hen­de i li­ve, « si­ger tals­man­den for det ty­ske po­li­ti, Mi­ke von Hoff, i et in­ter­view til den ty­ske tv­sta­tion RTL.

Po­li­ti­et har des­u­den tømt fle­re af sko­vens vand­hul­ler og dam­me for at ude­luk­ke, at den fem- åri­ge pi­ge kun­ne væ­re druk­net.

MAN­DAG 8. JU­NI 2015

Mindst 350 be­tjen­te har igen gen­nem­trawlet sko­ve­ne i om­rå­det, hvor 5- åri­ge In­ga for­svandt. Fo­to: DPA og po­li­ti­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.