’ So­cio­lan­ce’ skal ryk­ke ud til ud­sat­te i nød

So­ci­alt ud­ryk­nings­kø­re­tøj skal ryk­ke ud i Kø­ben­havn til bl. a. hjem­lø­se og an­dre, som bå­de har sund­heds­far­li­ge og so­ci­a­le pro­ble­mer

BT - - NYHEDER - Flem­m­ing Steen Pe­der­sen step@ ber­ling­s­ke. dk

AKUT HJÆLP

Hjem­lø­se og an­dre so­ci­alt ud­sat­te bor­ge­re, som ram­mes af aku­t­te hel­bredspro­ble­mer, vil snart kun­ne få hur­tig hjælp fra et hold af eks­per­ter, som bå­de kan ta­ge sig af de sund­heds­far­li­ge og so­ci­a­le pro­ble­mer.

Re­gion Ho­ved­sta­den sæt­ter nu gang i et pi­lot­pro­jekt med et so­ci­alt ud­ryk­nings­kø­re­tøj, en så­kaldt ’ so­cio­lan­ce’, som skal kun­ne ryk­ke ud til f. eks. stærkt be­ru­se­de men­ne­sker, folk med aku­t­te psy­ki­ske li­del­ser el­ler me­get en­som­me men­ne­sker, der be­fin­der sig i en så ’ be­kym­ren­de, alar­me­ren­de si­tu­a­tion’, at det får en­ten dem selv el­ler folk i de­res om­gi­vel­ser til at rin­ge 112.

» Vi hå­ber, at vi med so­cio­lan­cen vil kun­ne hjæl­pe nog­le men­ne­sker, som der i dag ik­ke fin­des sær­ligt go­de løs­nin­ger for. Per­so­na­let på vo­res al­min­de­li­ge am­bu­lan­cer kom­mer i dag of­te ud til men­ne­sker med aku­t­te sund­heds­pro­ble­mer på grund af f. eks. stof­fer, hjem­løs­hed el­ler an­dre so­ci­a­le pro­ble­mer. De får sta­bil­se­ret dem, men her­ef­ter van­drer de til­ba­ge til den sam­me hver­dag og de sam­me pro­ble­mer, som var år­sag til ud­ryk­nin­gen. Men nu vil vi og­så kun­ne ta­ge hånd om de so­ci­a­le pro­ble­mer, « si­ger for­man­den for ud­val­get vedr. tvær­sek­to­ri­elt sam­ar­bej­de i Re­gion Ho­ved­sta­den Ma­ja Holt Høj­gaard ( S).

Sup­ple­ren­de til­bud

Hun un­der­stre­ger, at det so­ci­a­le ud­ryk­nings­kø­re­tøj ik­ke skal er­stat­te og sen­des i ste­det for f. eks. de al­min­de­li- ge am­bu­lan­cer. Den skal især væ­re et sup­ple­ren­de til­bud i de si­tu­a­tio­ner, hvor en sund­heds­fag­lig ind­sats er util­stræk­ke­lig og en so­ci­al ind­sats er nød­ven­dig. Den pri­mæ­re re­spons vil fort­sat væ­re al­min­de­lig am­bu­lan­ce, po­li­ti el­ler en lo­kal læ­ge.

Hård kri­tik sid­ste år

So­cio­lan­cen, der etab­le­res i sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Kom­mu­ne og pri­mært kom­mer til at kø­re i sel­ve Kø­ben­havn, ind­fø­res, ef­ter at der sid­ste år lød hård kri­tik af ind­sat­sen for so­ci­alt ud­sat­te og hjem­lø­se i aku­t­te si­tu­a­tio­ner i for­bin­del­se med to døds­fald. Kri­tik­ken gik på, at alarmopkald til 112 om hjem­lø­se ik­ke blev ta­get se­ri­øst, at de of­te blev ig­no­re­ret, og at am­bu­lan­cer­ne i nog­le si­tu­a­tio­ner kun­ne væ­re me­get læn­ge om at nå frem.

Det over­ord­ne­de for­mål med pi- lot­pro­jek­tet er så­le­des at ’ løf­te kva­li­te­ten i den op­sø­gen­de og fore­byg­gen­de ind­sats’ for so­ci­alt ud­sat­te ved f. eks. at kun­ne ta­ge over, når de al­min­de­li­ge am­bu­lan­cer skal vi­de­re til an­dre op­ga­ver og bor­ge­ren må­ske har be­hov for at bli­ve trans­por­te­ret hen til væ­re­ste­der, her­ber­ger, en psy­ki­a­trisk ska­destue el­ler til af­rus­ning på ho­spi­ta­let, frem­går det af pro­jekt­be­skri­vel­sen.

Væ­ske, sovepo­se og tæp­per

So­cio­lan­cen be­man­des med bå­de so­ci­al- og sund­heds­fag­lig kom­pe­ten­ce og vil og­så væ­re ud­sty­ret med en ræk­ke ’ over­le­vel­ses- kit’, som man kan ud­de­le til bor­ger­ne, og som in­de­hol­der bl. a. væ­ske, sovepo­se og tæp­per.

I de so­ci­alt ud­sat­tes or­ga­ni­sa­tio­ner er der en skep­sis over­for det nye pro­jekt. Med­lem af Rå­det for So­ci­alt Ud­sat­te Ro­bert Ol­sen, tviv­ler så­le­des på, om det af­hjæl­per det helt grund­læg­gen­de pro­blem med at få 112 til at re­a­ge­re og skaf­fe hur­tig læ­ge­hjælp, når no­gen er fal­det om­kuld ef­ter f. eks. en over­do­sis.

» Det kan vel ik­ke ska­de, at der kom­mer en så­dan so­cio­lan­ce. Men det er ik­ke no­get, der im­po­ne­rer mig, og prin­ci­pi­elt er jeg imod, at man la­ver pa­ral­lel­le sy­ste­mer, som be­ty­der, at bor­ge­re be­hand­les for­skel­ligt, af­hæn­gig af de­res so­ci­a­le pro­ble­mer, « si­ger Ro­bert Ol­sen, som er for­stan­der på Ko­fo­eds Sko­le. SO­CIO­LAN­CE

for 2015- 2018 på sund­heds­om­rå­det er af­sat en pul­je på fem mio. kr. i pe­ri­o­den 2015 - 2016 til et pi­lot­pro­jekt med so­ci­alt ud­ryk­nings­kø­re­tøj i ho­ved­stads­om­rå­det.

I sats­pul­je­af­ta­le

Kø­re­tø­jet

dæk­ker pri­mært Kø­ben­havns Kom­mu­ne. An­dre kom­mu­ner i ho­ved­stads­om­rå­det har væ­ret spurgt, om de vil del­ta­ge i pro­jek­tet, men det har de ik­ke øn­sket.

ope­re­res der med, at den nye ord­ning vil væ­re be­man­det i alt 77 ti­mer om ugen. Kø­re­tø­jet vil så­le­des væ­re i drift et ud­snit af ugens da­ge, som skif­ter hver tred­je må­ned.

I bud­get­tet

’ So­cio­lan­cen’, ind­fø­res, ef­ter at der sid­ste år lød hård kri­tik af ind­sat­sen for so­ci­alt ud­sat­te og hjem­lø­se i aku­t­te si­tu­a­tio­ner i for­bin­del­se med to døds­fald. Kri­tik­ken gik på, at alarmopkald til 112 om hjem­lø­se ik­ke blev ta­get se­ri­øst, at de of­te blev ig­no­re­ret. På bil­le­det ses et fak­kelt­og sid­ste år, hvor ven­ner min­des den hjem­lø­se Da­ni­el, som dø­de en ef­ter­mid­dag på Ama­ger­bro Sta­tion i Kø­ben­havn.

Ar­kiv­fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.