BLÅ BOG

BT - - NYHEDER -

Sti­ne Brix

Født 3. april 1982 på Glo­strup Ho­spi­tal Op­vok­set i Al­bert­slund. Far var hjer­te­læ­ge og mor var sy­geple­jer­ske. Gik på Teg­l­mo­sesko­len i Al­bert­slund, der i dag hed­der Her­ste­dø­ster Sko­le. Kom se­ne­re på Al­bert­slund Amts­gym­na­si­um. Har den sam­funds­fag­li­ge ba­sis­ud­dan­nel­se fra Roskil­de Uni­ver­si­tets­cen­ter, men be­gynd­te i 2006 på me­di­cin­stu­di­et på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hvor hun end­nu mang­ler to år. Har ar­bej­det som ple­je­hjem­sas­si­stent på ple­je­hjem­met Engskræn­ten i Rø­d­ov­re og som sy­geple­je­vi­kar på Bis­peb­jerg Akut­mod­ta­ge­af­snit. Med­lem af En­heds­li­sten si­den 2002 og i ho­ved­be­sty­rel­sen si­den 2009. Fun­ge­re­de som par­tiets kampag­ne- og kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der ind­til 2011, hvor hun blev valgt til Fol­ke­tin­get fra Nord­jyl­lands Stor­kreds, hvor hun og­så er på valg i dag. I 2013 valgt til En­heds­li­stens grup­pe­for­mand ef­ter Per Clau­sen, der ik­ke genop­stil­ler ved det­te fol­ke­tings­valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.