G HOL­DE MIN KÆFT

BT - - NYHEDER - Kke­hus. : Thomas Lek­feldt Sti­ne Brix.

MAN­DAG 8. JU­NI 2015

SÅ­DAN GØR DU:

I barn­doms­hjem­mets fri­mær­ke­sto­re bag­ha­ve. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Det var med en fyr, som jeg ik­ke kend­te sær­lig godt. Fak­tisk tror jeg, det var før­ste gang, jeg var fuld, og jeg så ham al­drig igen. Det var vist ik­ke sær­lig kønt. Jeg blev helt klart set som stræ­be­ren, hvil­ket jeg prø­ve­de at slip­pe fri af ved at snak­ke i ti­mer­ne og blev tit sendt uden­for. Men jeg kla­re­de mig godt bogligt. Det var til en fest hos en fra klas­sen. Jeg var 13 år og hav­de få­et lov til at drik­ke to øl. Som jeg hu­sker, var det ri­ge­ligt, for jeg føl­te mig me­get fuld. Jeg spil­le­de fod­bold og gik til dans, nær­me­re be­stemt disko- ja­zz. I dag el­sker jeg sta­dig at dan­se, og jeg hol­der med Brønd­by. Jour­na­list stod læn­ge øverst på li­sten. En ve­nin­de og jeg la­ve­de ‘ 5. A- po­sten’. Det blev et stør­re pro­jekt, der end­te med at ta­ge det me­ste af et sko­le­år. Mu­sik­ken var en­ten Ta­ke That el­ler Ba­ck­stre­et Boys. Der var in­gen, der hør­te Kas­h­mir her i Al­bert­slund. Dem op­da­ge­de jeg først på højsko­len.

Sti­ne Brix blev tit sendt uden­for dø­ren, for­di hun snak­ke­de i ti­mer­ne. Ti­den brug­te hun på den blå bænk uden­for klas­se­lo­ka­let.

Fo­to: Thomas Lek­feldt

In­ter­view med

Sti­ne Brix er en del af En­heds­li­stens gyld­ne ge­ne­ra­tion med Per­nil­le Skip­per og Rosa Lund. Fo­to: Esben Sal­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.