Pu­tin: Vi an­gri­ber

Den rus­si­ske præ­si­dent for­sø­ger at be­ro­li­ge si­ne na­bo­lan­de og Na­to- al­li­an­cen

BT - - NYHEDER - Uff e Jør­gen­sen Od­de ufj o@ bt. dk

Den rus­si­ske præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin kun­ne al­drig fi nde på at an­gri­be et Na­to- land. Det for­tæl­ler præ­si­den­ten i et in­ter­view med den ita­li­en­ske avis Il Cor­ri­e­re del­la Se­ra.

» Kun en sinds­syg per­son kan fo­re­stil­le sig, at Rusland vil­le an­gri­be Na­to. Jeg tror, nog­le lan­de sim­pelt­hen ud­nyt­ter folks frygt med hen­syn til Rusland, « si­ger Vla­di­mir Pu­tin til den ita­li­en­ske avis in­den sit kom­men­de stats­be­søg i støv­lelan­det.

Se­ne­st har de bal­ti­ske lan­de, Est­land, Let­land og Li­tau­en, ud­trykt øn­ske om Na­to- trop­per i lan­de­ne, da man fryg­ter rus­sisk eks­pan­sion. Men fryg­ten er, iføl­ge præ­si­dent Pu­tin, ube­grun­det.

Han si­ger i in­ter­viewet med den ita­li­en­ske avis, at ‘ ver­den har for­an­dret sig me­get’ og at folk med ‘ lidt for­nuft ik­ke kan fo­re­stil­le sig en så stor mi­li­tær kon­fl ikt’.

» Vi har an­dre ting at tæn­ke på, « si­ger Vla­di­mir Pu­tin, der dog ik­ke er be­gej­stret for, at de bal­ti­ske lan­de har ret­tet blik­ket stift mod EU og Na­to eft er Sov­je­tu­ni­o­nens sam­men­brud i 1991. Det be­ty­der bl. a., at rus­ser­ne må bru­ge mil­li­ar­der af eu­ro på at om­læg­ge ener­gi­for­sy­nin­ger.

Præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin for­sik­rer, at han ik­ke kun­ne drøm­me om at an­gri­be et Na­to- land. Ar­kiv­fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.