’’

BT - - NYHEDER -

Kun en sinds­syg per­son kan fo­re­stil­le sig, at Rusland vil­le an­gri­be Na­to. Jeg tror, nog­le lan­de sim­pelt­hen ud­nyt­ter folks frygt med hen­syn til Rusland

Vla­di­mir Pu­tin, Ruslands præ­si­dent, til den ita­li­en­ske avis Il Cor­ri­e­re del­la Se­ra

Ud­ta­lel­ser­ne kom­mer, ef­ter der igen­nem læn­ge­re tid er ble­vet op­byg­get et sær­de­les an­strengt for­hold mel­lem Ve­sten og Rusland, der, iføl­ge ve­st­li­ge le­de­re, har pro­vo­ke­ret og spil­let med mus­k­ler­ne.

’ Ik­ke vo­res skyld’

Bl. a. har kri­sen i Ukrai­ne gra­vet dy­be kløft er mel­lem de ve­st­li­ge lan­de og den rus­si­ske bjørn, og de hyp­pi­ge rus­si­ske fl yv­nin­ger i an­dre lan­des luft rum har hel­ler ik­ke gjort no­get godt for for­hol­det. Rus­si­ske bom­be­fl y, tank­fl y og avan­ce­re­de ja­ger­fl y er fl ere gan­ge ble­vet ob­ser­ve­ret af bå­de norsk, let­tisk, tyr­kisk og dansk for­svar.

Men det er ik­ke rus­ser­nes skyld, at for­hol­det ik­ke har væ­ret køli­ge­re si­den den kol­de krigs af­slut­ning.

» Jeg er over­be­vist om, at Rusland ik­ke er an­svar­lig for for­vær­rin­gen af for­hol­det mel­lem vo­res land og EU- lan­de­ne, « si­ger Vla­di­mir Pu­tin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.