1.000 pi­skeslag kan ik­ke an­kes

Men­ne­ske­retsor­ga­ni­sa­tio­ner er for­fær­de­de over sau­di­a­ra­bi­sk dom, der nu er en­de­lig

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

IN­GEN UD­VEJ

1.000 pi­skeslag. Så­dan ly­der en del af straff en til den ara­bi­ske sam­fund­skri­ti­ker og blog­ger Raif Ba­dawi, der iføl­ge det sau­di­a­ra­bi­ske re­gi­me har ’ for­nær­met is­lam’.

Raif Ba­dawi er dømt for at ha­ve brudt loven med si­ne skri­ve­ri­er og for stift el­sen af men­ne­ske­retsor­ga­ni­sa­tio­nen Sau­di Li­be­ral Net­work, der er kri­ti­ske over for lan­dets re­li­gi­øse le­de­re. Des­u­den er han dømt for ik­ke at ad­ly­de sin far, hvil­ket er en for­bry­del­se i Sau­di- Ara­bi­en.

I Sau­di Ara­bi­en føl­ger man sha­ria- loven, det vil si­ge de reg­ler, som Kor­a­nen fo­re­skri­ver. Og straff en for hans ger­nin­ger er der­for endt på 1.000 pi­skeslag og 10 års fængsel. Des­u­den er han dømt til at be­ta­le en bø­de på en mil­li­on ri­a­ler – sva­ren­de til halvan­den mil­li­on dan­ske kro­ner.

Dom­men har få­et in­ter­na- tio­na­le men­ne­ske­retsor­ga­ni­sa­tio­ner til at glø­de af for­ar­gel­se og det in­ter­na­tio­na­le sam­fund til at ud­ta­le skarp kri­tik over lan­dets stren­ge love mod po­li­ti­ske og re­li­gi­øse yt­rin­ger.

Men på trods af pro­te­ster har hø­jeste­ret i Sau­di- Ara­bi­en net­op fast­slå­et, at dom­men ik­ke kan an­kes.

For syg til pisk

De før­ste pi­skeslag faldt i ja­nu­ar og skul­le der­eft er smel­de over den 31- åri­ge blog­gers ryg 50 gan­ge om ugen. Pisk- nin­gen er dog i øje­blik­ket sat på pau­se, da Raif Ba­dawis hel­bred er i kri­tisk til­stand.

Le­de­ren af men­ne­ske­retsor­ga­ni­sa­tio­nen Sau­di Li­be­ral Net­work Al- Sha­ma­ri ud­tryk­ker til in­ter­na­tio­nal pres­se stor be­kym­ring over si­tu­a­tio­nen i lan­det og kal­der Raif Ba­dawis for en ’ samvit­tig­heds­fan­ge’.

Raif Ba­dawi har sid­det i fængsel si­den 2012. Hans ko­ne og børn er fl yg­tet ud af lan­det af frygt for re­gi­met.

Den fryg­te­li­ge dom til pro­testblog­ge­ren Raif Ba­dawi har bl. a. få­et Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal til at kø­re en ver­den­s­oms­pæn­den­de kampag­ne for at læg­ge pres på det sau­di­a­ra­bi­ske sty­re. Al­li­ge­vel har hø­jeste­ret i lan­det net­op af­gjort, at dom­men ik­ke kan an­kes.

Fo­to: Paul Zin­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.