HVIS DU STEMM

BT - - NYHEDER - Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk larh@ bt. dk

VALG­KAMP

Lars Lin­de­vall Han­sen Li­ge si­den val­get blev ud­skre­vet, har po­li­ti­ker­ne ka­stet om sig med tal og kom­pli­ce­re­de be­reg­nin­ger for lan­dets øko­no­mi.

Men hvad be­ty­der kryd­set den 18. ju­ni helt kon­kret for din egen pen­ge­pung?

BT gi­ver dig her et over­blik over, hvor­dan en rød og en blå blok – med en­ten Lars Løk­ke Ras­mus­sen el­ler Hel­le Thor­ning- Sch­midt i spid­sen – vil på­vir­ke din pri­va­tø­ko­no­mi.

Det af­hæn­ger selv­føl­ge­lig af, hvor­dan en ny re­ge­ring bli­ver sam­men­sat, og hvad par­ti­er­ne kan bli­ve eni­ge om. Men der er grund­læg­gen­de en stor for­skel på, i hvil­ken ret­ning Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil gå.

I grove træk er det et valg mel­lem skat­te­let­tel­ser el­ler me­re vel­færd, ly­der det fra eks­per­ter, som BT har talt med.

» Dan­sker­ne vil be­stemt kun­ne mær­ke en for­skel i de­res pri­va­tø­ko­no­mi alt ef­ter, om det bli­ver en rød el­ler blå re­ge­ring. Det hand­ler dog og­så om ens per­son­li­ge hold­ning til, hvad der kan sæt­te mest gang i den øko­no­mi­ske vækst i sam­fun­det, « si­ger Kar­sten Engmann Jensen, der er pri­va­tø­ko­no­misk eks­pert og tid­li­ge­re lek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

For­skel på blok­ke­ne

Han pe­ger på en ræk­ke ho­ved­om­rå­der, hvor de to blok­ke ad­skil­ler sig fra hin­an­den.

» Den før­ste sto­re for­skel er, at blå blok med Ven­stre i spid­sen har lagt op til nul­vækst i den of­fent­li­ge sek­tor. Der­i­mod har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne spil­let ud med, at der skal bru­ges 39 mil­li­ar­der på for­bed­rin­ger i det of­fent­li­ge – blandt an­det i form af øget be­skæf­ti­gel­se. Så der vil nok væ­re man­ge an­sat­te i den of­fent­li­ge sek­tor, som vil få bed­re for­hold un­der en rød blok frem for en blå blok, « si­ger Kar­sten Engmann Jensen.

Han næv­ner og­så skat­ten på ar­bej­de som et vig­tigt strids­punkt.

» Ven­stre vil ger­ne la­ve nog­le skat­te­let­tel­ser i bun­den. De vil sæn­ke skat­ten ge­ne­relt for den før­ste del af din ind­tægt, og det vil al­le få no­get ud af – bå­de den fat­ti­ge og den vel­b­jer­ge­de. «

Ud fra en pri­va­tø­ko­no­misk be­tragt­ning kan man og­så reg­ne med lidt fle­re vel­færdsy­del­ser fra det of­fent­li­ge un­der en rød re­ge­ring, me­ner han.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor og øko­nom Pe­ter Mo­gen­sen si­ger, at dan­sker­ne i bund og grund skal træf­fe et valg mel­lem skat­te­let­tel­ser el­ler vel­færd.

» Hvis man vil gi­ve skat­te­let­tel­ser, som Ven­stre vil, så vil dem der er i be­skæf­ti­gel­se, selv­føl­ge­lig op­le­ve en for­bed­ring i pri­va­tø­ko­no­mi­en. Men dem der er på kon­tant­hjælp, vil op­le­ve vær­re ti­der for pri­va­tø­ko­no­mi­en, må vi for­ven­te, « si­ger Pe­ter Mo­gen­sen, der er di­rek­tør for den po­li­ti­ske tæn­ket­ank Kra­ka.

Hvil­ke sa­ger, par­ti­er­ne er i stand til at få igen­nem po­li­tisk, af­hæn­ger dog i høj grad af, hvor­dan re­ge­rin­gen bli­ver sam­men­sat, og om det er mu­ligt at få op­bak­ning fra støt­te­par­ti­er.

Pe­ter Mo­gen­sen un­der­stre­ger ek­sem­pel­vis, at DF og Ven­stre er ue­ni­ge på fle­re om­rå­der in­den for den øko­no­mi­ske po­li­tik.

» Det bli­ver en hård arm­læg­ning med Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Kon­tant­hjælps­de­len tror jeg, at Løk­ke kan kom­me igen­nem med, men det kan bli­ve svært at kom­me igen­nem med nul

vækst. « Er imod at op­hæ­ve den øv­re græn­se for, hvad en an­dels­lej­lig­hed højst må sæl­ges til,

mindst 600 mio. kr. år­ligt på at hol­de de of­fent­li­ge bil­let­pri­ser ne­de

MAN­DAG 8. JU­NI 2015

da det iføl­ge par­ti­et vil øde­læg­ge an­del­stan­ken og øge pri­ser­ne mar­kant. Er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Hen­rik Sass Lar­sen ( S) har tid­li­ge­re gi­vet ud­tryk for, at han vil gri­be ind over for re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne, hvis de fort­sat hæ­ver de­res bi­drags­sat­ser, som er ste­get mar­kant i de se­ne­ste år. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har en hen­sigt om at gen­nem­fø­re en grøn re­form af bil­af­gif­ter­ne. For­må­let med en så­dan re­form er at få bil­kø­ber­ne til i hø­je­re grad at væl­ge de mest mil­jø- og kli­ma­ven­li­ge bi­ler. Der har væ­ret lagt op til en om­læg­ning, hvor af­gif­ter­ne i hø­je­re grad skal opkræ­ves ud fra bi­lens tek­ni­ske egen­ska­ber som ek­sem­pel­vis støj, foru­re­ning og lig­nen­de – frem for bi­lens vær­di. Øn­sker fort­sat, at der skal bru­ges

uden for myl­dre­ti­den.

Øn­sker at fast­hol­de skat­te­stop­pet for ejendomsværdiskatter, der lø­ber frem til 2020. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil des­u­den hol­de fast i det nu­væ­ren­de loft over grund­skyl­den, som VK- re­ge­rin­gen ind­før­te. Det be­ty­der, at grund­skyl­den mak­si­malt kan sti­ge syv pro­cent om året. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er imod at sæt­te hus­lej­en fri i pri­va­te le­je­bo­li­ger. Det vil iføl­ge par­tiets eg­ne be­reg­nin­ger be­ty­de, at hus­lej­en i me­re end 350.000 pri­va­te ud­lej­nings­bo­li­ger i gen­nem­snit vil sti­ge med me­re end 50 pro­cent, sva­ren­de til 20.000 kro­ner om året pr. bo­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.