Mod­stands­mand Fre­de Klit­gård er død

BT - - NYHEDER - Sø­sken­dekær­lig­hed. Fo­to: Hertu­gin­den af Cam­brid­ge Fre­de Klit­gård. Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

DØDS­FALD

Fre­de Klit­gård, der tid­li­ge­re var for­mand for den stør­ste dan­ske mod­stands­or­ga­ni­sa­tion, Ak­ti­ve Mod­stands­folk, og for­mand for Fol­ke­be­væ­gel­sen mod Na­zis­me, er død 5. ju­ni. Han blev 92 år.

Det skri­ver Ar­bej­der­par­ti­et Kom­mu­ni­ster­ne.

Fre­de Klit­gård var un­der An­den Ver­denskrig ak­tiv mod­stands­mand, og han var tæt på at bli­ve hen­ret­tet for sa­bo­ta­ge, da hans mod­stands­grup­pe blev op­trev­let af dansk po­li­ti og stik­ke­re.

Klit­gård blev ar­re­ste­ret i 1943 og sad der­ef­ter i et tysk tugt­hus frem til maj 1945. Han var dø­den nær af sult og ve­je­de om­kring 40 ki­lo, da han blev løsladt.

Fre­de Klit­gård blev født i en ar­bej­der­fa­mi­lie i Aar­hus og kom se­ne­re i typo­gr­af­læ­re ved Aar­hus Stift­s­ti­den­de. Ef­ter kri­gen ar­bej­de­de han for Dan­marks Kom­mu­ni­sti­ske Par­ti ( DKP) blandt an­det som ta­leskri­ver for kom­mu­ni­ster­nes man­ge­åri­ge for­mand, Ak­sel Lar­sen. BNB

Den stol­te bror og den få uger gam­le lil­le­sø­ster. Fo­to: Hertu­gin­den af Cam­brid­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.