Smuk so­lo­kon­cert i stem­nings­fuld slots­aft ap­ning

BT - - KULTUR - Ole Ro­sen­stadt Svidt Gaff a

KON­CERT

To­ri Amos EGE­SKOV SLOT, LØR­DAG ***** *

To­ri Amos er en hyp­pig kon­cert­gæst i Dan­mark. Lør­dag gik tu­ren til Re­næs­san­ce­ha­ven ved Ege­skov Slot på Midt­fyn til den før­ste kon­cert no­gen­sin­de på det­te sted.

Me­get smuk­ke ram­mer, og vej­ret var hel­dig­vis godt. Tra­di­tio­nen tro pla­ce­re­de Amos sig midt mel­lem sit el­ske­de Bö­sen­dor­fer- fl ygel og et key­bo­ard, og hun lag­de ud med den ene hånd på key­bo­ar­det og den an­den på fl yge­let i åb­nings­num­me­ret ’ Beauty of Spe­ed’ – kvin­der kan jo godt mul­ti­ta­ske.

Kon­cer­ten var mod­sat de fl este af Amos’ tid­li­ge­re be­søg i Dan­mark en so­lo­kon­cert, og der­med var der fuld fo­kus på hen­des stem­me og tan­gent­spil. Beg­ge de­le var hel­dig­vis i top­form. Stem­men stod li­ge så klart som det fl am­men­de rø­de hår og nå­e­de vidt om­kring i re­gi­stret, og tek­stud­ta­len var ty­de­lig, så vi kun­ne ny­de de­tal­jer­ne i Amos’ bil­led- og nu­an­ce­ri­ge tek­ster.

For­hå­bent­lig kom­mer der fl ere kon­cer­ter på det skøn­ne Ege­skov. Læs he­le an­mel­del­sen

på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.