Han op­fandt in­ter­net­tet

Tim Ber­ners- Lee udtænk­te, hvor­dan man kan få al­ver­dens in­for­ma­tion på det internet, som vi ik­ke kan le­ve uden i dag

BT - - NAVNE - Thomas Bre­in­strup tho@ ber­ling­s­ke. dk

60 ÅR I DAG

Han for­try­der kun én ting: de to skrå­stre­ger i in­ter­ne­tadres­ser­ne. Men det var da­ti­dens må­de at pro­gram­me­re på, som si­den har ko­stet mil­li­ar­der af unød­ven­di­ge ta­ste­tryk.

For den bri­ti­ske fy­si­ker Tim Ber­ner­sLe­es op­fi ndel­se til­ba­ge i 1989, hvor Berlinmuren faldt, har to­talt æn­dret ver­den. Han er nem­lig man­den, der op­fandt internet, som vi ken­der det.

Det var på det eu­ro­pæ­i­ske cen­ter for forsk­ning i par­ti­kel­fy­sik, Cern ( Con­seil Eu­ro­péen po­ur la Re­cher- che Nucléai­re) i Genève i Schweiz, at Tim Ber­ners- Lee som le­der udtænk­te vi­sio­nen om internet – et ver­den­s­oms­pæn­den­de com­pu­ter­net, som på en bru­ger­ven­lig må­de gen­nem hy­per­links gav mu­lig­hed for at sprin­ge i geo­gra­fi og tid og få ad­gang til al in­for­ma­tion, som man selv og an­dre hav­de lagt frit til­gæn­ge­ligt for an­dre be­sø­gen­de. ’ Wor­ld Wi­de Web’ el­ler det ver­den­s­oms­pæn­den­de net blev det kaldt, og Cern selv lag­de na­tur­lig­vis sin egen si­de, skre­vet i det ba­ne­bry­den­de Html- pro­gram­me­rings­sprog, ud til de sand­syn­lig­vis ret så få be­sø­gen­de 6. au­gust 1991. Ber­ners- Le­es nær­me­ste chef Mi­ke Sen­dall skrev dis­se ord på hans oplæg: ’ Lidt uklar, men spæn­den­de.’ Og han fi k grønt lys til at ar­bej­de vi­de­re.

Ide­en var ble­vet udtænkt al­le­re­de i 1980, da han i en kort pe­ri­o­de ar­bej­de­de hos Cern, som i 1989 var det stør­ste in­ter­net­knu­de­punkt i Eu­ro­pa. Og mod­sat hvad an­dre vil­le ha­ve gjort, tog han ik­ke pa­tent på ide­en, men gjor­de sy­ste­met frit til­gæn­ge­ligt for al­le.

I far­mands fod­spor

Tim Ber­ners- Lee er født i London som et af fi re børn og fi k in­ter­es­sen for elek­tro­nik ved at le­ge med mo­del­jer­n­ba­ne. Hans far, Conway Ber­ners- Lee, ar­bej­de­de med den før­ste kom­merci­elt byg­ge­de com­pu­ter, Fer­ran­ti Mark 1, så in­ter­es­sen kom ik­ke fra frem­me­de. Eft er fy­sik­s­tu- di­er­ne på Ox­ford Uni­ver­si­ty fi k han job som soft wa­re­ud­vik­ler, in­den han blev til­knyt­tet Cern.

Internet har om mu­ligt præ­get Tim Ber­ners- Le­es liv end­nu me­re end al­le an­dres. Han har si­den væ­ret dybt in­vol­ve­ret i at sik­re, at net­stan­dar­der fort­sat ud­vik­les og bru­ges overalt, så al­le har ad­gang, og i novem­ber 2009 stift ede han Wor­ld Wi­de Web Fo­un­da­tion, som ar­bej­der for et frit og åbent internet.

Han blev i 2004 slå­et til rid­der af den bri­ti­ske dron­ning Eliza­beth for sit pio­ner­ar­bej­de, og un­der åb­nings­ce­re­mo­ni­en ved som­mer- OL i London i 2012 blev han hyl­det som ’ op­fi nde­ren af Wor­ld Wi­de Web’. Tim Ber­ners- Lee var selv med i showet, som blev set af 900 mil­li­o­ner, hvor han om sin op­fi ndel­se twe­e­te­de: ’ Det­te er for al­le.’ Og så hen­te­de den bri­ti­ske re­ge­ring ham ind for at få gang i at gø­re off ent­li­ge da­ta til­gæn­ge­li­ge for al­le.

Ti­me Ma­ga­zi­ne har sat ham på li­sten over ’ de 100 vig­tig­ste per­so­ner i det 20. år­hund­re­de’.

Tim Ber­ners- Lee blev i 2013 gift med Ro­se­mary Leith, som er di­rek­tør i Wor­ld Wi­de Web Fo­un­da­tion.

I an­led­ning af 60- års­da­gen har kunst­ne­ren Se­an Hen­ry til Na­tio­nal Portrait Gal­le­ry i London la­vet en be­ma­let bron­zeskul­p­tur af fød­sel­a­ren med en læ­der­ryg­sæk med den bær­ba­re pc i på ryg­gen.

Sir Ti­mo­t­hy Jo­hn ’ Tim’ Ber­ners- Lee, har med op­fin­del­sen af in­ter­net­tet væ­ret med til at æn­dre hi­sto­ri­ens gang. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.