Bi­er på ame­ri­kansk******

BT - - TV - DRA­MA 15: 00 12: 10 13: 35 00: 15- 06: 00 22: 25 10: 45 16: 35 18: 10 19: 40 21: 00

I 2004 in­stru­e­re­de den dan­ske Oscar- vin­der Sus­an­ne Bi­er den me­get ro­ste fi lm ” Brød­re” med Ul­rich Thomsen, Ni­ko­laj Lie Kaas og Con­nie Nielsen i ho­ved­rol­ler­ne, og i 2009 kom så den ame­ri­kan­ske ud­ga­ve af fi lmen. Det er den, der vi­ses på DR3 i aft en. Det er imid­ler- tid ik­ke Bi­er selv, der har stå­et for in­struk­tio­nen af den ame­ri­kan­ske fi lm, men der­i­mod den gar­ve­de in­struk­tør Jim She­ri­dan. Man­den bag fi lm som ” Min ven­stre fod”, ” Man­den fra Ame­ri­ka” og In the Na­me of the Fat­her” er kendt som en me­get kri­tisk in­struk­tør, der kun ka­ster sig over pro­jek­ter, han vir­ke­lig bræn­der for. ” Bro­t­hers” fandt nå­de for She­ri­dans blik, og i aft en kan du ny­de re­sul­ta­tet. Da sol­da­ten Sam ( To­bey Magu­i­re) ind­kal­des til tje­ne­ste i Af­g­ha­ni­stan, må han ef­ter­la­de sin ko­ne, Gra­ce ( Na­ta­lie Port­man), og si­ne børn hjem­me i USA. Han for­sik­rer dem om, at han snart kom­mer hjem igen, og at hans bror Tom­my ( Ja­ke Gyl­len­haal) i mel­lem­ti­den vil væ­re der for fa­mi­li­en. Mens Sam er

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: væk, ses Nat­ha­lie og Tom­my oft e, og eft er­hån­den op­står der for­bud­te fø­lel­ser mel­lem de to. ( DR3)

( T) Jail­hou­se Rock. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1957. 4: 50 fra Paddington. En­gelsk kri­mi fra 1961. ( T) She­rif­fens sid­ste skud. Ame­ri­kansk western fra 1958. ( T) Kon­ger­nes dal. Ame­ri­kansk eventyrfilm fra 1954.

( T) Spe­edway. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1968. ( T) Flug­ten fra Fort Bra­vo. Ame­ri­kansk western fra 1953. ( T) Det be­gynd­te i Moskva. Ame­ri­kansk eventyrfilm fra 1953. ( T) The Figh­ting 69th. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1940. ( T) Westwor­ld. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction- film fra 1973. Fug­leskræms­let. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1973. Nat- tv.

To­bey Magu­i­re og Ja­ke Gyl­len­haal spil­ler to brød­re, der kom­mer på kant med hin­an­den, da den ene bli­ver til­truk­ket af den an­dens ko­ne, mens bro­de­ren er i krig i Af­g­ha­ni­stan. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.