DAN­MARK VIN­DER OVER URU­GU­AY

BT - - HOROSKOP - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 29 år si­den 1986: Fo­to: Scan­pix

LØVEN 22.07 - 22.08 So­len og Sa­turn står sær­de­les po­si­tivt til dit tegn i dag. Det læg­ger gro­bund til, at du ger­ne må på­ta­ge dig me­re an­svar el­ler at læg­ge no­get fra dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er me­re uro om­kring dig, end du egent­lig bry­der dig om. Der er dog ik­ke an­det at gø­re ved det end at hol­de dig lidt for dig selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:* VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der lig­ger no­get og ul­mer i dit kær­lig­heds­liv. Om det er et gam­melt for­hold, som dril­ler, el­ler det er et nyt, som du har lyst til, er usik­kert. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du skal nok ik­ke reg­ne med di­ne om­gi­vel­sers hjælp i for­bin­del­se med en prak­tisk sag. Til gen­gæld vil du kla­re det bed­re, end du selv tror. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du har en helt sær­lig god fø­lel­se af dig selv i dag. Du har det nær­mest som om, at du kan løft e et bjerg. Du er på top­pen, og det kan kun bli­ve godt. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Jo me­re du la­der din fan­ta­si få lov til at fol­de sig ud, jo bed­re vil du ha­ve det med dig selv. Der er jo en grund til at du har den! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Hvis du for­mår at for­bin­de di­ne tan­ker med kon­kre­te hand­lin­ger, så er du godt på vej til at ska­be nog­le me­get po­si­ti­ve for­an­drin­ger for dig selv. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Du fø­ler dig oven­på, og er glad for den må­de dit liv fol­der sig ud på li­ge for ti­den. Du går med nye tan­ker om­kring di­ne hjem­li­ge for­hold. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

122). ( Svær 37). ( Mid­del 24). ( Nem

I den an­den kamp un­der VM i Me­xi­co vin­der Dan­marks fod­bold­lands­hold med 6- 1 over Uru­gu­ay og sik­rer sig der­med ad­gang til ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne. Her ses Mi­cha­el Laud­rup af­drib­le di­ver­se for­svars­spil­le­re samt må­l­man­den og scorer Dan­marks 3. mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.