’’

BT - - SPORTEN - Claus Ste­in­le­in

Jeg for­ven­ter, vi skal spil­le med helt op­pe i top­pen, og at vi skal i eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil

» Mod­sat man­ge an­dre klub­ber har vi byg­get lag på i 16 år. Så må vi se, hvor­dan vo­res kon­kur­ren­ter gør det. Der bli­ver in­ve­ste­ret godt i Kø­ben­havn, og der er sik­kert og­så nog­le jy­ske klub­ber, som og­så får styk­ket no­get godt sam­men. Al­le star­ter på nul i næ­ste sæ­son, men jeg sy­nes, vi har et godt fun­da­ment, og så må vi se, hvor langt det ræk­ker. Men jeg for­ven­ter, vi skal spil­le med helt op­pe i top­pen, og at vi skal i eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil, « sag­de Claus Ste­in­le­in.

Langt i plan­læg­nin­gen

Og plan­læg­nin­gen er for længst i gang.

» Jeg fi k en ga­ve ved, at vi al­le­re­de vandt mester­ska­bet i Sla­gel­se. Det gør, at jeg er langt i min plan­læg­ning. Bå­de når det gæl­der, hvor­dan vi skal fl yt­te hol­det, og hvor­dan vi skal se på vo­res per­so­na­le­si­tu­a­tion, « sag­de Glen Rid­ders­holm.

Men først skal træ­ne­ren – eft er fejring i Ikast og Her­ning i dag og en lil­le gril­l­fest med hol­det se­ne­re på ugen – på sit livs hidtil mest fortjen­te fe­rie.

» Jeg glæ­der mig helt us­and­syn­ligt me­get til den fe­rie. Hvis jeg var et bat­te­ri fra Du­ra­cell, kør­te jeg på det rø­de blink, « slut­te­de Rid­ders­holm, in­den han han­ke­de op i sin øl og gik til guld- skør­lev­ned i Mes­se­cen­ter Her­ning, hvor geno­p­lad­nin­gen fi k lov at be­gyn­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.