Far­vel og god­dag

BT - - SPORTEN -

SID­STE SPILLEDAG… GULD­FEST, me­dal­je­over­ræk­kel­ser og ba­de­dyr i Par­ken. En af de da­ge i fod­bold­ka­len­de­ren, der duft er al­ler­mest af grønt græs og gam­le da­ge. Al­le kam­pe spil­les sam­ti­dig, og oft e har en­ten bil­let­ter­ne til 1. di­vi­sion, me­dal­jer­ne el­ler beg­ge de­le end­nu ik­ke fun­det ejer­mænd.

Så­dan var det gan­ske vist ik­ke i går, hvor alt var af­gjort. Men al­li­ge­vel var det en dag, der var værd at bi­de mær­ke i. Net­op for­di det for man­ge spil­le­re og træ­ne­re i Su­per­liga­en i sand­hed var SID­STE spilledag. I ODEN­SE STOP­PE­DE Ove Pe­der­sen med en ukendt frem­tid for­an sig, og i Par­ken gjor­de Chri­sti­an Poul­sen det sam­me. Med­min­dre de to sto­re per­son­lig­he­der fi nder an­dre ar­bejds­gi­ve­re på dansk jord er det far­vel til to men­ne­sker, der gi­ver Su­per­liga­en kol­o­rit og sjæl.

Og­så an­dre ste­der i lan­det blev der sagt far­vel til be­tyd­nings­ful­de spil­le­re, og hvem si­ger, at sto­re pro­fi ler som Pio­ne Si­sto, Erik Svi­at­chen­ko og Mads Hvil­som er at fi nde på de dan­ske sta­dio­ner, når næ­ste sæ­son spar­kes i gang i juli må­ned? Det er de næp­pe al­le sam­men. FAR­VEL’ET LIG­GER I sid­ste spil­le­dags na­tur. Det er bå­de en fest­dag og en lidt be­drø­ve­lig dag på én og sam­me tid. Men sam­ti­dig er det en dag, hvor et ka­pi­tel slut­ter – og et nyt star­ter.

Al­le­re­de nu teg­ner den kom­men­de sæ­son sær­de­les in­ter­es­sant. For når der si­ges far­vel, si­ges der som oft est og­så god­dag. De to be­gre­ber hæn­ger ulø­se­ligt sam­men.

FC Kø­ben­havn har al­le­re­de hen­tet tre ek­stremt spæn­den­de spil­le­re til Su­per­liga­en i form af slo­ven­ske Benjamin Ver­bic og de to lands­holdskan­di­da­ter Kasper Kusk og Pe­ter An­ker­sen. Og og­så FCM har væ­ret ak­ti­ve på trans­fer­mar­ke­det i jag­ten på nye pro­fi ler.

Brug for dem – det er der. Jeg har væ­ret hård ved den­ne Su­per­liga- sæ­sons kva­li­tet – og det er ik­ke til­fæl­digt. Det har væ­ret skidt! Men jeg tror på, at det kan bli­ve bed­re. Ger­ne med man­ge fl ere god­dag’er den­ne som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.