IN­GEN JOB­GA­RAN­TI TIL RUD OG FRANK

Brønd­bys be­sty rel­ses­for­mand er glad for, at klub­ben vin­der bron­ze, og at han ik­ke fy­re­de træ­ner Thomas Frank kort in­de i for­å­ret

BT - - SPORTEN - Fo­to: Per Kjær­bye

Al­le­re­de i næ­ste sæ­son skal de blå- gu­le nær­me sig FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn, som slut­te­de over Brønd­by i den­ne sæ­son, og be­sty­rel­ses­for­mand Jan Bech Andersen er­klæ­rer, at klub­ben vil fort­sæt­te med sport­di­rek­tør Per Rud og ch­eft ræ­ner Thomas Frank i spid­sen for pro­jek­tet – til en be­gyn­del­se.

» Jeg er glad for, at vi har nå­et vo­res mål­sæt­ning. Det er et vig­tigt sig­nal at sen­de, så det ik­ke ba­re var no­get, vi sag­de, « si­ger Jan Bech Andersen:

Hol­det er mod­net

» Der var man­ge, som tal­te om, at Thomas Frank og den sport­s­li­ge sek­tor kun­ne bli­ve fy­ret eft er de tre før­ste kam­pe i for­å­ret, men kon­ti­nu­i­tet er vig­tigt, og hel­dig­vis var det rig­tigt at hol­de fast i se­tup’et, så jeg tror, det me­re har væ­ret me­di­er­ne, som har spe­ku­le­ret i det, end det har væ­ret os. «

» Jeg ta­ler oft e med den sport­s­li­ge sek­tor og har en god for­nem­mel­se af, hvil­ken vej vin­den blæ­ser. Thomas Frank er dyg­tig og har mod­net hol­det. Det kan vi jo se på re­sul­ta­ter­ne. Og struk­tu­ren i or­ga­ni­sa­tio­nen er ble­vet bed­re. Så må vi ba­re si­ge, at når man kig­ger på AaB, FCK og FC Midtjyl­land, så har de ta­get nog­le lan­ge se­je træk, og det er det, der vin­der mester­ska­ber. Og Per Rud, han ar­bej­der hårdt. Vi vin­der og ta­ber

MAN­DAG 8. JU­NI 2015 sam­men. Der er ik­ke så me­get me­re at si­ge til det. Han er i sam­me ka­te­go­ri som Thomas Frank. Vi knok­ler på og for­sø­ger at skaff e en bed­re klub – fra i mor­gen af. Det er det, vi går på ar­bej­de for, « si­ger Jan Bech Andersen og fort­sæt­ter:

» Vi kø­rer på, og det er vig­tigt at ha­ve kon­ti­nu­i­tet og en plan. «

Den plan in­klu­de­rer Thomas Frank og Per Rud. Til at be­gyn­de med i hvert fald.

Bron­ze er godt, men ik­ke godt nok. Det står ly­sen­de klart at læ­se i Brønd­bys mål­sæt­ning om at vin­de mester­ska­bet se­ne­st i sæ­so­nen 2017- 18.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.