’’

Chri­sti­an Poul­sen vil over­ve­je sin fod­bold­frem­tid. Kam­pen mod Ho­bro kan ha­ve væ­ret hans sid­ste som pro­fes­sio­nel

BT - - SPORTEN - Chri­sti­an Poul­sen

Jeg tænk­te selv­føl­ge­lig på det i dag, at det kun­ne væ­re min sid­ste kamp som pro­fes­sio­nel

luft madras­ser og an­det op­pu­ste­ligt strand- gear. Og så egent­lig li­ge før kamp­start, da Chri­sti­an Poul­sen fi k hånd­tryk og blom­ster – den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler stop­per i FC Kø­ben­havn eft er den­ne sæ­son – hans an­den tid i klub­ben.

» Jeg har vir­ke­lig nydt at ta­ge til træ­ning på Fre­de­riks­berg hver mor­gen, nydt at væ­re en del af et hold og en grup­pe, hvor jeg med min er­fa­ring har følt, jeg har gjort en for­skel. Og så har jeg vir­ke­lig nydt at væ­re til­ba­ge i Kø­ben­havn og op­le­ve by­en, som er så fan­ta­stisk, eft er så man­ge år som uden­lands­dan­sker. Bort­set fra at vi ik­ke blev me­stre, har jeg få­et det ud af det år her, som jeg hav­de hå­bet på. «

En stor kar­ri­e­re

For den nu 35- åri­ge Chri­sti­an Poul­sen be­gynd­te den pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re net­op her i Par­ken for 15 år si­den. Her­fra gik det til Schal­ke 04, Se­vil­la, Ju­ven­tus, Li­ver­pool, Evi­an og Ajax Am­ster­dam. Her­til 92 land­skam­pe. Det er en af dansk fod­bolds helt sto­re kar­ri­e­rer, der nær­mer sig sit punk­tum. El­ler hvad?

Stå­le Sol­bak­ken si­ger, du ba­re kan rin­ge, du skal ba­re ik­ke væ­re for læn­ge om det. Hvad si­ger du til den in­vi­ta­tion?

» Jeg skal tæn­ke over frem­ti­den de næ­ste par uger. Nu har jeg be­slut­tet mig for, at det er slut her i FCK, men lad os nu se. Det kan væ­re, der er et pro­jekt der­u­de, hvor jeg fø­ler, det kun­ne væ­re fedt at væ­re en del af et pro­jekt. Og el­lers har jeg jo Stå­les num­mer, « si­ger Chri­sti­an Poul­sen.

» Min start på sæ­so­nen var ik­ke så god. Jeg var for læn­ge om at be­slut­te mig, kom først ind i sep­tem­ber og fi k rødt kort i min før­ste kamp. Et dumt kort, men el­lers har jeg haft et rig­tig

KAM­PEN PÅ SPID­SEN godt sam­ar­bej­de med Stå­le, hvor vi har kun­net ta­le li­ge ud af po­sen, og jeg tænk­te selv­føl­ge­lig på det i dag, at det kun­ne væ­re min sid­ste kamp som pro­fes­sio­nel. «

HVOR TÆT ER FC KØ­BEN­HAVN PÅ EN GOD­KENDT SÆ­SON?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.