’ Kent er hi­sto­risk’

Det nord­jy­ske fod­bold­pu­bli­kum tog af­sked med suc­ce­stræ­ne­ren med sejr mod FCN

BT - - SPORTEN -

den go­de ud­vik­ling, vi som klub er in­de i, « sag­de AaB’s sport­s­di­rek­tør, Al­lan Gaar­de.

Eft er kam­pen mod FC Nord­s­jæl­land blev Kent Nielsen hyl­det med stå­en­de ova­tio­ner af de 6.776 til­sku­e­re på Nord­jy­ske Are­na.

» Jeg er bå­de stolt og glad over den af­sked, jeg fi k. Næ­ste gang jeg kom­mer til sta­dion, vil jeg stå i spid­sen for mod­stan­der- hol­det. I den si­tu­a­tion er det ik­ke utæn­ke­ligt, at man­ge træ­ne­re vil­le bli­ve buh’et ud. Men det kan jeg ik­ke fo­re­stil­le mig kom­mer til at ske i mit til­fæl­de. Nord­jy­der­ne er or­dent­li­ge men­ne­sker. Det har jeg lært af mit op­hold her­op­pe, « sag­de Kent Nielsen, der kald­te si­ne trop­pers ind­sats mod FC Nord­s­jæl­land for ’ dår­lig’. 50 kam­pe har slidt hårdt på spil­ler­ne. Alt i alt er jeg ud­mær­ket til­freds med re­sul­ta­ter­ne. Det, vi præ­ste­re­de i Eu­ro­pa Le­ague, var over al for­vent­ning. Til gen­gæld kun­ne jeg godt ha­ve tænkt mig, at vi hav­de få­et nog­le fl ere po­int i Su­per­liga­en. Min drøm om at afl eve­re hol­det i Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi ka­tio­nen gik desvær­re ik­ke i op­fyl­del­se. Men i AaB har man ik­ke sam­me øko­no­mi­ske mus­k­ler at spil­le med som kon­kur­ren­ter­ne. Der­for kan man ik­ke hvert år le­ve­re top­re­sul­ta­ter, « sag­de Kent Nielsen.

Sto­re ro­ser

Han blev eft er kam­pen rost til sky­er­ne af si­ne spil­le­re.

» Kent har be­ty­det enormt me­get for ik­ke kun AaB, men og­så for min ud­vik­ling som fod­bold­spil­ler. Han er en træ­ner, jeg sæt­ter stor pris på, « sag­de Ni­ck­las He­le­ni­us.

Og­så Ni­co­laj Thomsen, der fort­sat er på ta­le til et skift e til den fran­ske klub Nan­tes, hav­de ro­sen­de ord til overs for Kent Nielsen.

» Han er en træ­ner, der al­drig bli­ver til­freds. Og det er ment i po­si­tiv for­stand. Han for­lan­ger evig ud­vik­ling hos si­ne spil­le­re, « sag­de Ni­co­laj Thomsen. Ove Pe­der­sen har end­nu ik­ke truff et en be­slut­ning om sin træ­ner- frem­tid. Han vil li­ge se, i hvil­ken ret­ning dansk fod­bold går. » Jeg har ik­ke væ­ret så off en­siv om­kring min egen si­tu­a­tion. Og det skyl­des, at hvis det skal væ­re i Dan­mark, så vil jeg godt li­ge se, om der kom­mer en ny tur­ne­rings­struk­tur. For jeg vil godt vi­de, hvad det er, jeg si­ger ja til, « sag­de Ove Pe­der­sen til Canal8 eft er sin sid­ste kamp i spid­sen for OB – hjem­me­n­e­der­la­get på 0- 2 til Ran­ders.

OB- le­del­sen må ha­ve for­gyldt en blom­ster­for­ret­ning in­den hjem­me­kam­pen mod Ran­ders, hvor der skul­le ud­de­les et re­kord­s­tort an­tal af­skeds­buket­ter. FC Vestsjæl­land slut­te­de sæ­so­nen med kun fi re po­int op til red­ning, mens Sil­ke­borg hav­de he­le 23 po­int op til over­le­vel­se. De­res sam­le­de høst på 14 po­int er den tred­jedår­lig­ste i Superligaens hi­sto­rie kun over­gå­et af HFK Søn­derjyl­land med 11 po­int og B93 med 12 po­int. Al­li­ge­vel tror Sil­ke­borg- træ­ner Kim Poul­sen på, at hol­det kan ryk­ke op i Su­per­liga­en igen næ­ste sæ­son.

» Får vi løft et spil­let, er vi og­så klar til at si­ge på gen­syn til Su­per­liga­en, så vi får os

Ud­over Ove Pe­der­sen for­la­der as­si­stent­træ­ner Jo­akim Matts­son, Da­ni­el Hø­egh, Martin Spel­mann, Mads Top­pel, Emil Ous­a­ger, Hå­kon Skogseid og Thomas Dal­gaard al­le den fyn­s­ke sku­de.

Blom­ster­ne kun­ne nok ik­ke kom­pen­se­re for den bit­re for­nem­mel­se, som spil­ler­ne sag­de far­vel til hjem­me­ba­nen med - eft er det fortjen­te ne­der­lag mod Ran­ders.

AaBs træ­ner, Kent Nielsen, tak­ke­de i går af på Nord­jy­ske Are­na. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.